O dvou bratrech a dobrém otci

Program je zaměřen na poznání Bible a porozumění důvodu, proč se stala tzv. knihou knih. Žáci mohou nahlédnout do různých výtisků Bible, seznámit se se základními informacemi o ní, naslouchat vyprávění jednomu z nejčastěji připomínaných příběhů a nahlédnout na něj jako na příběh o lásce mezi rodiči, dětmi a sourozenci. Důležitou součástí programu je reflexe postojů, jednání a hodnot hlavních aktérů příběhu, na kterou se žáci připravují některou z aktivizačních metod pro hlubší porozumění hlavním momentům příběhu.

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s Biblí a základními informacemi o ní
 • na základě příběhu v podobenství z evangelia podle Lukáše reflektovat projevy a možnou podporu dobrého vztahu mezi rodiči, dětmi a sourozenci

Praktické pokyny

 • program se může konat ve škole nebo v sále v Jindřišské ulici nebo v sále u sv. Ignáce na Karlově náměstí
 • program nevyžaduje zvláštní uspořádání třídy, žáci budou potřebovat psací potřeby
 • program je určen pro jednu třídu nebo skupinu do 30 žáků 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň základní školy:

 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

2. stupeň základní školy:

 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou

 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací 

 • VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Významné dny: březen - měsíc knihy; 23. dubna - Světový den knihy; 30. září Den Bible

Symboly: šaty, prsten, boty

Použité metody:

 • asociační cvičení
 • práce ve skupinách: kvíz o Bibli k získání základních informací, ukázky různých výtisků Bible
 • naslouchání vyprávění příběhu o dvou bratrech a dobrém otci
 • zpracování hlavních momentů příběhů formou doplňování komiksu nebo dramatizace nebo pomocí četby symbolů Rembrandtova obrazu
 • reflexe jednání, postojů a hodnot hlavních postav příběhu

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen nově od března 2019, byl realizován pro dvě třídy základní školy.