O císaři Karlovi IV. a patronech kostela

Vyšehradská bazilika patří k nejvýznamnějším pražským kostelům a je úzce spjatá s dějinami naší země, zejména s jejími panovníky. K nim se řadí i císař Karel IV., v jehož době byla bazilika přestavována. Vztahu císaře Karla IV. k bazilice se věnujeme v programu Královská koruna. V tomto programu se děti seznámí s patrony baziliky, po kterých je pojmenována. Žáci budou objevovat odpovědi na otázky: Kdo byli lidé, kteří jsou v bazilice zobrazeni na sochách a obrazech? Z jaké země pocházejí apoštolové Petr a Pavel a proč je po nich pojmenovaná bazilika na Vyšehradě? 


Lektoři programu:

 • Blanka Pitřincová, lektorka Vyšehradské kapituly

Cíle programu:

 • seznámit žáky s prostorem a výzdobou vyšehradské baziliky jako místem spojeným s panovníky a svatými různých národů a dob
 • představit žákům osobnosti patronů baziliky sv. Petra a Pavla, dobu, ve které žili, a významné body jejich života na základě obrazů na zdech presbytáře
 • objevovat poselství výzdoby vyšehradské baziliky pro její návštěvníky na základě získaných informací

Praktické pokyny

 • program probíhá v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 • lektorka bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do baziliky
 • upozornění: vstup do baziliky je zpoplatněn částkou 150 Kč na školní skupinu s pedagogickým doprovodem včetně  


Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly

Významné dny:  29. června - svátek sv. Petra a Pavla

Symboly: královské atributy (koruna, žezlo, jablko), atributy světců - klíče, meč, kniha 

Použité metody: 

 • vyhledávání obrazů a soch, jejich základní třídění - práce s jednoduchou myšlenkovou mapou
 • rozlišování a přiřazování atributů k vybraným postavám světců, hledání jejich významu
 • komiksové zpracování příběhu sv. Petra a Pavla na základě nástěnných maleb
 • tvorba mozaiky - poselství baziliky (navazující práce ve škole)

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut v rámci Týdnů pro školy v květnu a červnu 2019, zúčastnilo se ho dosud 5 skupin ze základních škol.