O cestě k deklaraci základních lidských práv

22. února se slaví výročí narození George Washingtona, státníka, důstojníka a farmáře, který se stal prvním prezidentem Spojených Států Amerických (22. 2. 1732). George Washington pocházel z bohaté farmářské rodiny, která měla přístup ke všem komfortům své doby, přesto se rozhodl riskovat vše pro vybudování první moderní demokratické společnosti.

George Washington se přidal do skupiny, kteří si říkali Vlastenci, jejichž cílem bylo vybudování ústavní republiky na Americkém kontinentě. Hlavní členové této skupiny byli například slavný vynálezce Thomas Jefferson a státníci John Adams a Thomas Paine.

Americká ústava, která vznikla v roce 1787, se stala vzorem a inspirací pro všechny ústavy vniklé v dnešních demokratických zemích, jako je třeba Francie, Japonsko nebo naše republika. Do té doby ústavy primárně udělovaly moc vrchnosti, králi, císaři apod. avšak americká ústava veškerou moc dává lidu, který ji následně propůjčuje svým zvoleným zástupcům.

V tomto programu se zamyslíme nad hodnotami, které motivovaly zmíněné osobnosti a které se objevují v dokumentech, jako je deklarace nezávislosti nebo Všeobecná deklarace základních lidských práv (1948).

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • Představit žákům základní pojmy spojené s lidskými právy a s cestou ke Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod
 • Pracovat s vybranými články VDLPS a objevovat v nich hodnoty pro šťastný život člověka

Praktické pokyny

 • Program je určen pro konání ve třídě, nebo se může uskutečnit v sále Pedagogického centra, je koncipovaný pro jednu třídu ZŠ nebo středních škol
 • Pro mladší žáky využíváme usazení dětí v kruhu, žáci 2. stupně ZŠ a SŠ sedí lavicích, kde mohou sledovat obrazovou prezentaci, řešit úkoly a diskutovat ve skupinách.

Didaktické poznámky

)Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 • ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 • ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat


2. stupeň Základní školy:

 • D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
 • D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
 • D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv


Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)

Významné dny:

 • 4. července 1776
 • 10. prosince 1948

Symboly:

 • Americká vlajka
 • Listina deklarace nezávislosti amerických kolonií
 • symbol OSN, symbolické vyjádření jednotlivých článků deklarace vydané Informačním centrem OSN

Tradice:

Použité metody:

 • brainstorming, rozhovor ve skupinách, diskuse k prezentaci, práce s texty a ilustračními obrázky ve skupinách, zamyšlení nad hodnotami spojené se svobodou, demokracií a moderním světem

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2022. Zúčastnily se ho: 

 • 2022: 2 třídy z jedné střední školy
 • 2024: 2 třídy ze 2 základních škol (8. a 9. ročník)