O bratrech Cyrilovi a Metodějovi

Příchod bratří ze Soluně, Cyrila a Metoděje, slavíme v naší zemi jako státní svátek. To znamená, že jejich příchod měl pro naši zemi zvláštní význam. Tito bratři se vydali za námi, daleko od svého původního domova. A nepřišli k nám s prázdnou. Program je představí dětem především jako bratry, sourozence, zároveň si ale povšimneme i jejich životního příběhu a cest i obdarování pro naši zem a kulturu.

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • představit žákům osobnosti soluňských bratří Cyrila a Metoděje jako sourozenců, každého s jeho vlastním obdarováním a poselstvím, i jejich význam pro naši zemi a historii;
 • porozumět atributům soluňských bratří;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při vytváření pamětního místa na oba bratry.

Praktické pokyny

 • Program se koná v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, nebo v jiném kostele dle domluvy mezi lektorem a pedagogem
 • Sraz je před kostelem v domluvený den a hodinu
 • Program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: státní svátek sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanských věrozvěstů, 5. července; program lze ovšem realizovat kdykoli během roku

Symboly: Cyril: kniha, hlaholské písmo, skříňka (s ostatky sv. Klimenta); Metoděj: pero a svitek, biskupská berla, (palium)

Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • prohlídka důležitých míst v kostele a specifické výzdoby týkající se bratří Cyrila a Metoděje
 • využití prožitkových aktivit ke zprostředkování potřeby srozumitelné komunikace
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu soluňských bratří

Výstupy a zkušenosti

Prvky programu byly realizovány ve třídách. V kostele je program nabízen nově od jara 2023.