Naše kněžna LIDU-MILÁ

Představení kněžny Ludmily v jakomkoliv kostele, kde se nachází její obraz nebo socha. Její jméno odkazuje na její vztah k lidem naší země. Ludmila je kněžna milá svému lidu, tedy vpravdě "lidu-milá". Program je koncipován jako první seznámení s osobností kněžny Ludmily, kdy děti prostřednictvím prožitkových aktivit a s pomocí symbolu knížecí koruny objevují životní příběh této české kněžny a důvody úcty k ní. 

Program začíná krátkou prohlídkou důležitých míst v kostele a během něho pak dojde k propojení důležitých momentů v životě kněžny Ludmily se symbolikou kostela. 


Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • představit žákům osobnost kněžny Ludmily i její význam pro naši zem a historii;
 • poznávat počátky našeho státu a důležité hodnoty našich prvních panovníků;
 • rozumět atributům vládce (koruna) jako symbolu svěřeného úkolu;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • představit významné momenty života kněžny Ludmily ve vztahu k symbolice kostela. 

Praktické informace

 • program je určen maximálně pro jednu třídu
 • program se může konat v jakémkoliv kostele, kde je možné si prohlédnout zobrazení kněžny Ludmily (případně jej tam lze přinést); pokud si místo neurčí sám pedagog, bude nabídnuto Pedagogickým centrem
 • sraz s lektorem na domluveném místě v domluveném čase


Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16.září; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: knížecí koruna

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu kněžny Ludmily


Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut v září 2018 ve verzi pro školu. V kostelích ho nabízíme od jara 2023.