Příběh Matky Terezy

O programu


Matka Tereza, osobnost spolu-utvářející dějiny 20. století a nositelka Nobelovy ceny míru, může svým životním příběhem dětem pomoci otevřít otázky o hodnotách a solidaritě v dnešním světě.  Program představuje životní příběh Matky Terezy jako cestu rozhodování, hledání, odvahy k novým krokům a změnám, podnícenou vnímavostí k potřebám a utrpení chudých lidí, které potkávala. Děti jsou přitom aktivně a kreativně zapojovány do vytváření dějiště i vyprávění příběhu, stejně jako do přemýšlení o své vlastní roli ve světě.

Program je vhodný pro žáky od 1. do 5. třídy ZŠ. 


Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost Matky Terezy i její význam pro dnešní svět;
 • rozvíjet zodpovědnost i otázku hledání vlastního místa ve světě a společnosti;
 • porozumět symbolice uniformy (specifického - řeholního - šatu) jako přihlášení se ke specifickému životnímu úkolu;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při práci s didaktickým materiálem.


Praktické pokyny

 • program je určen maximálně pro jednu třídu
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a jeho psychika / Sebepojetí, city, vůle:  zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil


Významné dny: 

 • svátek Matky Terezy (výročí jejího úmrtí) - 5.září;
 • výročí převzetí Nobelovy ceny míru - 10. prosince (roku 1979);
 • program lze realizovat kdykoli během roku


Symboly: 

 • cesta jako symbol životní cesty
 • bílé sárí s modrými pruhy u okrajů - zvolený šat Matky Terezy


Tradice: úcta k významným světovým osobnostem; charita / a péče o lidi na okraji společnosti

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu Matky Terezy


Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé realizován v květnu 2018 se skupinou dětí navštěvujících farní výuku náboženství.