Svatá Zdislava - matka chudých

Svatá Zdislava z Lemberka žila ve 13. století. Byla to doba tzv. svatých princezen, které zakládaly kláštery a špitály, protože jim nebylo lhostejné utrpení lidí na okraji společnosti. Sama Zdislava patřila k těmto urozeným ženám, neboť pečovala o potřebné a nemocné. Studenti budou během programu pracovat s výtvarnými díly, středověkými prameny i literární tvorbou inspirovanou Zdislaviným příběhem. Seznámí se tak s charitativní činností sv. Zdislavy a dalších žen, kterou lze považovat za rozkvět sociální péče ve středověké Evropě.

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • přiblížit žákům dobu a život svaté Zdislavy z Lemberka prostřednictvím výtvarných děl, dobových kronik i soudobé literární tvorby
 • seznámit žáky s charitativní činností tzv. svatých princezen 13. století
 • umožnit žákům zhodnotit aktuálnost poselství života sv. Zdislavy
 • uvést žáky do čtení obsahu výtvarných děl v kostelech
 • vést žáky k zamyšlení nad využitím jejich schopností a darů

Praktické pokyny

 • program je určen pro kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském u kláštera dominikánů, ale je možné jej po dohodě uskutečnit v jiném kostele spojeném se sv. Zdislavou (bylo by vhodné, aby zde byl umístěn její obraz, socha apod.)
 • sraz lektora se třídou je před kostelem, případně podle dohody
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: 30. května - svátek sv. Zdislavy; program je možné realizovat kdykoli během roku

Symboly: svatozář, atributy svaté Zdislavy - rodina, chudí, kostel

Tradice: poutě do Jablonného v Podještědí

Použité metody:

 • Práce ve skupinách
 • Práce s prameny a soudobou literaturou
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami  

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Ještě nebyl realizován.