Matka a Syn

Tento program se uskuteční pouze v katedrále, kde se křesťané v adventu scházejí brzy ráno, aby zde slavili zvláštní adventní bohoslužby nazvané roráty. Žáci mohou zažít adventní atmosféru chrámu, která se vyznačuje tichem a přítmím, v němž postupně přibývá světla. Zastavíme se na místech, která vznikla k poctě Ježíšově matce Marii, jež je hlavní postavou vánočního příběhu. Žáci se seznámí s obrazy a sochami, které ilustrují její životní příběh a zároveň vypovídají o ní samotné. Ve svatováclavské kapli vyřeší malý rébus a návštěvu zakončí prohlídkou nejdůstojnějšího místa katedrály, k němuž předchozí směřuje a kde můžeme objevit i význam Mariina příběhu pro naše slavení Vánoc. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • představit žákům advent jako dobu čekání na příchod světla a tradici rorátů
 • seznámit žáky s rodinou a životním příběhem Marie, matky Ježíšovy, a ukázat jak velkou výzvu přijala a jaký to mělo význam (obraz vítězky nad hadem)
 • umožnit žákům vyslechnout slavnostní chvalozpěv - ukázka sepětí minulosti s přítomností, domýšlení významu přítomnosti
 • představit mezinárodní věhlas dobrého krále Václava a nahlédnout do svatováclavské kaple a vyhledat fresku se zobrazením legendární události, která byla podkladem k této koledě
 • naladit žáky na adventní čekání a objevování světla v našich životech

Praktické pokyny

 • setkání s lektory je před hlavním vchodem do katedrály
 • program poskytujeme ZDARMA
 • tento program není možné v připravené podobě realizovat v době turistického ruchu, je tedy třeba začít v 8:00

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03: uplatňuje elementární poznatky o sobě; o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích, a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Střední školy (podle RVP G):
 • Člověk a společnost: zvládání základů společenskovědní analýzy a historické kritiky, k rozlišování mezi reálnými a fiktivními ději, k chápání proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji jedince a společnosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

Významné dny: adventní období

Symboly: adventní věnec, adventní lampa, tma a světlo

Tradice: roráty, životní příběh Panny Marie, koleda o sv. Václavovi 

Použité metody: 

 • poslech hudby
 • prožitek ticha, světla
 • prohlídka výzdoby kaple sv. Anny a kaple Panny Marie, symbolika obrazů
 • reflexe našich očekávání - adventní věnec

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zatím zúčastnilo 13 skupin ze základních a středních škol.