Matka a Syn

O programu

Tento program se uskuteční pouze v katedrále, kde se křesťané v adventu scházejí brzy ráno, aby zde slavili zvláštní adventní bohoslužby nazvané roráty. Žáci mohou zažít adventní atmosféru chrámu, která se vyznačuje tichem a přítmím, v němž postupně přibývá světla. Zastavíme se na místech, která vznikla k poctě Ježíšově matce Marii, jež je hlavní postavou vánočního příběhu. Žáci se seznámí s obrazy a sochami, které ilustrují její životní příběh a zároveň vypovídají o ní samotné. Ve svatováclavské kapli vyřeší malý rébus a návštěvu zakončí prohlídkou nejdůstojnějšího místa katedrály, k němuž předchozí směřuje a kde můžeme objevit i význam Mariina příběhu pro naše slavení Vánoc. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • představit žákům advent jako dobu čekání na příchod světla
 • seznámit žáky s rodinou a životním příběhem Marie, matky Ježíšovy, a ukázat jak velkou výzvu přijala a jaký to mělo význam (obraz vítězky nad hadem)
 • umožnit žákům vyslechnout slavnostní chvalozpěv - ukázka sepětí minulosti s přítomností, domýšlení významu přítomnosti
 • představit mezinárodní věhlas dobrého krále Václava a nahlédnout do svatováclavské kaple a vyhledat fresku se zobrazením legendární události, která byla podkladem k této koledě
 • naladit žáky na adventní čekání a objevování světla v našich životech

Praktické pokyny

setkání s lektory je před hlavním vchodem do katedrály v 8:00

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03: uplatňuje elementární poznatky o sobě; o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích, a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Významné dny: adventní období

Symboly: adventní věnec

Tradice: roráty, životní příběh Panny Marie, koleda o sv. Václavovi 

Použité metody: 

 • x

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, celkem se ho zúčastnilo 8 skupin ze základních a středních škol.