Má vlast na Vyšehradě
s hudbou Bedřicha Smetany

12. května, v den výročí smrti Bedřicha Smetany (1824—1884), českého hudebního skladatele, začíná nejznámější český hudební festival Pražské jaro cyklem symfonických básní Má vlast. Jde o jedinečný cyklus šesti symfonických bázní, které Bedřich Smetana skládal v období, kdy ztratil poměrně rychle sluch. Celý cyklus vznikal delší dobu, na dvě první básně Vyšehrad a Vltava, kterým se budeme věnovat v našem programu, navázaly později další. 
V programu uvedeme děti do atmosféry vrcholícího národního obrození a budeme uvažovat nad hodnotami, které souvisí se vztahem k naší zemi, její historii a přírodními krásami. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • připomenout žákům osobnost Bedřich Smetany v prostředí, které připomíná někteřé náměty z cyklu Má vlast
 • poskytnout jim prostor k vlastnímu bádání a objevování historických souvislostí a hodnot, které byly Bedřichu Smetanovi a dalším aktérům českého národního obrození drahé
 • podpořit vztah dětí k české zemi a jejím kulturním hodnotám

Praktické pokyny

 • Program má celkem čtyři části na čtyřech místech Vyšehradu. Začínáme v rotundě sv. Martina, před kterou se sejdeme v domluvený čas. V rotundě vstoupíme do tématu a děti si poslechnou vybrané hudební úryvky. 
 • Od rotundy se vydáme směrem na vyhlídku na Vltavu a postupně obejdeme bašty pojmenované po přemyslovských osobnostech českého státu: Anežka, Ludmila, Václav. Žáci budou pracovat v týmech a zkoumat propojení mezi Vltavou a krásnými místy naší země a s některými událostmi naší historie. 
 • Třetí část  se bude odehrávat ve Vyšehradských sadech vedle baziliky sv. Petra a Pavla v části, kde jsou umístěna čtyři velká sousoší vytvořená Josefem Myslbekem pro Palackého most. Legendy o těchto osobách tvoří důležitou součást naší národní prehistorie a některé náměty se objevují i v cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany.
 • Program zakončíme na Vyšehradském hřbitově u hrobu Bedřich Smetany. 
 • Předpokládaná délka programu je minimálně 60 minut, v plném rozsahu spíše 70 - 90 minut. Dle domluvy ho lze přizpůsobit se tempu a zájmu žáků. 

Didaktické poznámky

Program bude přizpůsoben věku žáků. 

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky

 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • Člověk a společnost: chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými, následnými, důsledkovými a jinými vazbami

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny:  12. květen, výročí úmrtí Bedřich Smetany 

Symboly:  hudební skladba

Tradice:   12. květen - zahájení hudebního festivalu Pražské jaro cyklem Má vlast

Použité metody:

 • vycházka a pohyb v přírodě
 • poslech hudby
 • skupinová práce při objevování obsahu básně Vltava a Vyšehrad, práce s fotografiemi a úryvky z kronik a legend

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od května 2024.