Legenda o biskupu Mikuláši: Vzácný koberec

Program vychází z jedné z četných legend o biskupu Mikuláši, jehož život je datován do 4. století a umístěn do Malé Asie, do města Myry, ležícím v dnešním Turecku. Legendu o vzácném koberci s dětmi prožíváme pomocí obrazů vytvářených z šátků, vlny, dřevěných kostek a přírodních materiálů. Text legendy vyvolává otázky o tom, co je v životě člověka nejcennější a jakou hodnotu má soucit s druhým člověkem.

Hlavní myšlenku programu lze formulovat následovně: Láskou, která se projevuje pozitivním přístupem k lidem, měníme svět. 

Lektoři programu:

 • Pavla Edita Herciková   (1. varianta)
 • Marie Zimmermannová, Michal Ondra (2. varianta)

Cíle programu: 

 • uvědomění si přínos individuality jednotlivce a význam vztahů mezi lidmi;
 • rozvoj vzájemné spolupráce žáků;
 • zamyšlení se nad smyslem a kvalitou života (symbol koberce);
 • solidarita v mezilidských vztazích;
 • představení života sv. Mikuláše jako příkladu a inspirace pro prožívání lidských vztahů; souvislost s chápáním Vánoc jako svátků rodiny a míru.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny
  Poznámka: 2. varianta přípravu nevyžaduje.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-04: zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjadřování soucitu, zájem o spolužáky
 • VO-9-1-06: zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu


Významné dny: 6. 12. - svátek svatého Mikuláše

Symboly: síť - vztahy mezi lidmi; koberec - dar, předivo života; mitra - biskup a jeho poslání, obecně: poslání každého člověka

Tradice: Mikulášská nadílka, obdarování

Použité metody: 

1. varianta

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit
 • propojení života s poselstvím legendy o sv. Mikuláši

2. varianta

 • evokace: práce s obrazovými kartami: každý jsme jiný; hledání společných hodnot
 • vyprávění příběhu legendy
 • reflexe příběhu, hledání odpovědí na klíčové otázky, sdílení zkušeností

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zatím zúčastnilo 18 skupin ze základních škol