Krása a řád v umění spojuje svět i staletí

Program se koná v kostele Zvěstování Panně Marii u kláštera sv. Gabriela na Smíchově v Holečkově ulici. Výzdoba tohoto kostela pochází z 19. století a jejich autorem je benediktinský mnich z jihozápadního Německa Peter Desiderius Lenz. Umělecký směr tzv. beuronské školy, který založil, hledá krásu v přirozeném řádu světa. Lenz se v tom inspiroval ve starém umění antiky, Byzance a Egypta. Jeho základem jsou číselné vztahy a geometrické konstrukce, které lze najít i v přírodě. 

Lenzovi žáci působili po celém světě, v Praze to byli kromě mnichů z Emauzského kláštera i řeholní sestry žijící v klášteře sv. Gabriela na Smíchově. Žáci si budou moci v kostele prohlédnout a seznámit se s některými zajímavými symboly nejen nástěnných maleb vytvořených mnichy, ale i v knižních malbách vytvořených sestrami benediktinkami. 

Pokud se v kostele zdržíte, můžete si na místě vyzkoušet i malování některých detailů podle beuronských pravidel odpozorovaných z přírody.

Více o kostele a beuronském stylu v Čechách je uvedeno na stránkách Nadačního fondu  Malakim. 

Lektoři programu:

 • hraběnka Monica Bubna Litic, Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • představit žákům netypický umělecký styl 19. století, se kterým je možné se setkat na několika místech v Praze a v České republice
 • objasnit některé pojmy spojené se sakrálním uměním v kostelech a s křesťanskou kulturou obecně
 • setkat se svědectvím o životě lidí, kteří věnovali svůj život vytváření krásy, která byla odrazem jejich duchovního života
 • poskytnout žákům možnost zakusit radost z tvoření poskytnutím prostoru pro vlastní kresbu inspirovanou výzdobou kostela

Praktické pokyny

 • sraz je před kostelem Zvěstování Panně Marii (sv. Gabriela) na Smíchově v Holečkově ulici (bus č. 176, zastávka Kobrova - na znamení, kousek cesty nahoru po pravé straně ulice ke schodům vedoucím ke kostelu; nebo zastávka Holečkova a kousek sejít dolů po levé straně ulice ke schodům vedoucím ke kostelu)
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit  
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře  

SŠ:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření 

Symboly: mnoho symbolů křesťanské ikonografie

Použité metody: 

 • komentovaná prohlídka
 • vlastní kresba žáků na základě viděného nebo připravených předloh

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut před Velikonocemi 2018. Zúčastnila se ho jedna třída.