Kostel jako součást obce

Program je zaměřen na kostel jako místo, které je součástí obce nebo části města, kde žáci navštěvují školu nebo žijí. V programu se dozvědí, kdy a proč zde byl kostel postaven, a to v historických souvislostech, které mohou již znát.
Na základě architektury a výzdoby konkrétního kostela jim budou přiblíženy historické slohy a symbolika jednotlivých předmětů a maleb, které jsou v kostele k vidění.
Všechny výše uvedené věci a osoby spojují hodnoty, na které ukazuje sám kostel. V první řadě je to víra v Boha, a také hodnoty, které jsou vlastní a drahé všem lidem v naší kulturní oblasti. Ty budeme se žáky objevovat. na základě reálií, které nám poskytuje výzdoba kostela.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s historií vybraného kostela, zejména s důvody jeho postavení 
 • ukázat žákům na konkrétní architektuře a výzdobě kostela ukázky historických slohpů a typů uměleckých předmětů
 • pomoci jim objevit smysl extence této stavby ve vztahu k lidskému životu
 • vytvořit pro žáky prostor k uvažování nad hodnotami, které jsou lidem společné a které stojí za to chránit

Praktické pokyny

 • V případě, že máte zájem o program v určitém kostele, uveďte to, prosíme, v přihlašovacím formuláři do pole "Prostor na poznámky". Naši lektoři domluví možnost realizace s duchovní správou kostela a vytvoří verzi programu pro tento kostel.
 • Program je třeba dotvořit na základě místa a věku žáků, proto je třeba ho objednat s určitým předstihem.
 • Sraz s lektorem je vždy před kostelem v předem dohodnutý čas.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

V oblasti Osobnostní a sociální výchovy:

 • rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti.

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03: orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

SŠ:

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny:  slavení posvícení (den posvěcení kostela)

Symboly:  světlo, voda, kříž a další dle místního kostela

Tradice: vedení farní kroniky a matrik (může být součástí) 

Použité metody:

 • práce s výtvarnými díly umístěnými v kostele, propojování s historickými událostmi
 • rozhovor - uvažování o hodnotách spojených s odkazem našich předků a s jejich aktuálností dnes

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od listopadu 2021, byl realizován v kostele sv. Václava na Proseku v Praze, zúčastnily se ho 2 čtvrté a 3 páté třídy místní ZŠ. Dále byl realizován v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích pro dvě 2. třídy ZŠ.