Kostel jako obraz lidského života

O programu

Tento program lze realizovat v jakémkoliv kostele, spojuje v sobě místní historii z období vzniku kostela, symboliku jednotlivých částí prostoru kostela a představení života a ideálů světce, jehož jméno kostel nese, případně události, k níž se jeho jméno vztahuje. Program vytváříme na objednávku školy po dohodě s místní duchovní správou kostela.

Lektoři: Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • přestavit žákům kostel v místě, kde žijí, nebo které je zajímá, a uvést je do smyslu jeho existence
 • seznámit žáky s novými názvy předmětů a míst v kostele a s jejich účelem
 • představit žákům symboliku jednotlivých částí kostela jako obraz lidského života a ilustrovat tento způsob přemýšlení o lidském životě na příkladu světce, podle kterého je kostel pojmenován
 • zapojit žáky do výtvarného nebo slovního vyjádření svých postojů k hodnotám, které místní patron kostela představuje

Praktické pokyny

 • V případě, že máte zájem o program v určitém kostele, uveďte to, prosíme, v přihlašovacím formuláři do pole "Prostor na poznámky". Naši lektoři domluví možnost realizace s duchovní správou kostela a vytvoří verzi programu pro tento kostel.
 • Program je třeba dotvořit na základě místa a věku žáků, proto je třeba ho objednat s určitým předstihem.
 • V případě, že nemáte vybraný konkrétní kostel, lze program uskutečnit v Praze, v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty.
 • Sraz s lektorem je vždy před kostelem v předem dohodnutý čas.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

SŠ:

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: výroční den posvěcení kostela

Symboly a místa: vstupní portál, předsíň, loď, presbytář, vítězný oblouk, kazatelna, křtitelnice, zpovědnice, oltář, ambon

Tradice: slavení posvícení (den posvěcení kostela), vedení farní kroniky a matrik (může být součástí)

Použité metody:

 • prohlídka a pozorování uspořádání a výzdoby kostela, hledání zadaných předmětů a míst
 • aktivní účast žáků při objevování životního příběhu patrona kostela, výtvarná činnost
 • rozhovor se žáky - hledání hodnot, ideálů a přesahů

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé vytvořen a vyzkoušen v říjnu 2018 v kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích, kde se ho zúčastnily 2 třídy z prvního stupně ZŠ a 11 tříd ze druhého stupně ZŠ.