Kostel jako obraz světa v průběhu času

Popis programu

Program je zaměřen na kostel jako místo, ve kterém zpravidla najdeme stopy památek na předchozí generace našich předků až po tu, která kostel zakládala. Výzdoba kostela (obrazy, sochy) pak představuje osobnosti z různých časových období a někdy i z různých zemí či kontinentů. Všechny výše uvedené věci a osoby spojují hodnoty, na které ukazuje sám kostel. V první řadě je to víra v Boha, a také hodnoty, které jsou vlastní a drahé všem lidem v naší kulturní oblasti. Ty budeme se žáky objevovat. na základě reálií, které nám poskytuje výzdoba kostela.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra
 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • seznámit žáky s historií vybraného kostela, zejména s důvody jeho postavení a s událostmi, které zde lidé prožívali a prožívají
 • přispět k poznání díla a života našich předků a podpořit pozitivní vztah žáků k jejich odkazu
 • vytvořit pro žáky prostor k uvažování nad hodnotami, které jsou lidem společné a které stojí za to chránit

Praktické pokyny

 • V případě, že máte zájem o program v určitém kostele, uveďte to, prosíme, v přihlašovacím formuláři do pole "Prostor na poznámky". Naši lektoři domluví možnost realizace s duchovní správou kostela a vytvoří verzi programu pro tento kostel.
 • Program je třeba dotvořit na základě místa a věku žáků, proto je třeba ho objednat s určitým předstihem.
 • V případě, že nemáte vybraný konkrétní kostel, lze program uskutečnit v Praze, v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty.  
 • Sraz s lektorem je vždy před kostelem v předem dohodnutý čas.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

V oblasti Osobnostní a sociální výchovy:

 • rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti.

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03: orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

SŠ:

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny:  slavení posvícení (den posvěcení kostela), vedení farní kroniky a matrik (může být součástí)

Symboly:  světlo, voda, kříž a další dle místního kostela

Tradice: slavení posvícení (den posvěcení kostela), vedení farní kroniky a matrik (může být součástí) 

Použité metody:

 • práce s výtvarnými díly umístěnými v kostele, propojování s historickými událostmi
 • rozhovor - uvažování o hodnotách spojených s odkazem našich předků a s jejich aktuálností dnes

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od února 2019.