Přinesli nám písmo

O programu


Cyril a Metoděj, bratři ze Soluně, jsou spojeni s překladem základní křesťanské zvěsti do nám srozumitelného slovanského jazyka - a s jeho zapsáním pomocí písma, které odpovídalo slovanské výslovnosti. Program dává žákům možnost nejen prohlédnout si jednoduchým způsobem písmena hlaholice, ale také si uvědomit důležitost srozumitelné řeči a komunikace, popř. svého vlastního jména. Žáci budou přitom sami vytvářet společný obraz z písmen a dekoračního materiálu.  

Lektorky programu:

 • Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit žákům význam osobností soluňských bratří Cyrila a Metoděje a jejich význam pro slovanskou kulturu a historii na našem území;
 • rozvíjet zodpovědnost za vlastní zemi i jazyk;
 • seznámit se jednoduchým způsobem s existencí písma hlaholice;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření dětí při dekoraci písma.

Praktické pokyny

 • program je určen maximálně pro jednu třídu
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny


Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-4-01: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
 • EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 •  VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Významné dny: státní svátek sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanských věrozvěstů, 5. července; program lze ovšem realizovat kdykoli během roku 

Symboly: Cyril a Metoděj: kniha, hlaholské písmo, pero a svitek 

Tradice: patroni české země, jejich význam pro jazyk; úcta k národním osobnostem 

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit ke zprostředkování potřeby srozumitelné komunikace
 • propojení současného života s poselstvím odkazu soluňských bratří

Výstupy a zkušenosti

Program byl již dvakrát realizován na seminářích pro učitele v roce 2020 a 2022.