Koho potkal Bořivoj pod Skalou?

O programu

První historicky doložený český kníže Bořivoj, manžel kněžny Ludmily a děd knížete Václava potkává podle legendy na levém břehu Berounky zvláštního muže, obývajícího jeskyni pod velikou skalou...

Příběh tohoto muže a jeho jeskynní příbytek, společně s kostelem, který byl nad ním zbudován, jsou v ohnisku výletu do Svatého Jana pod Skalou. Žáci se v průběhu výletu prostřednictvím připravených aktivit seznámí s postavami knížete Bořivoje a údajného syna chorvatského knížete, poustevníka Ivana. Nahlédnou tak zajímavou formou do historických a kulturních souvislostí na počátku českých dějin.

Lektoři programu:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s osobnostmi knížete Bořivoje, kněžny Ludmily a poustevníka Ivana v souvislosti se vztahy k Velkomoravské říši a christianizací Českých zemí
 • zhodnotit jejich roli v českých dějinách 
 • umožnit žákům zamyslet se nad poselstvím a hodnotami, které jak knížecí pár, tak poustevník Ivan představovali a které mohou být aktuální i pro naši dobu 
 • umožnit žákům a pedagogům prohlédnout si kostel sv. Jana Křtitele ve sv. Janu pod Skalou, příp. kapli sv. Kříže, a objasnit historické souvislosti tohoto poutního místa

Praktické pokyny

 • Jedná se o jednodenní pěší výlet s návratem dle zvolené trasy a potřeb třídy, proto je nutná domluva předem, podle počasí lze ale program upravit i během cesty.

 • Lektor třídu doprovází zpravidla z hlavního nebo Smíchovského nádraží, odjezd se plánuje s objednávajícím učitelem podle stávajícího jízdního řádu ČD, nejlépe kolem 8. hodiny ranní, jízdné pro třídu zabezpečuje doprovázející učitel. 

Informace k trasám:

Odjezd vlakem z Prahy, hl.n. v 7:51 (8:21), popř. ze Smíchova v 7:58 (8:28) hod. společně s naším lektorem, jízdné pro třídu zabezpečuje doprovázející učitel.

Trasa A (11 km): Srbsko - Sv. Jan pod Skalou, 5 km, program na místě, odchod do Berouna, 6 km, vlakem zpět do Prahy, délka trvání výletu (včetně cesty) cca 7,5 hodiny; návrat do Prahy mezi 15. a 16. hodinou

Trasa B (10 km): Srbsko - Sv. Jan pod Skalou, 5 km, program na místě, odchod zpět do Srbska, vlakem zpět do Prahy, délka trvání výletu cca 7 hodin; návrat do Prahy kolem 15. hodiny

Trasa C (7,5 km): Srbsko - Sv. Jan pod Skalou, 5 km, program na místě, odchod do Vráže, 2,5 km; vlakem zpět do Prahy (popř. autobusem na Zličín), délka trvání výletu cca 6,5 hodiny; návrat do Prahy mezi 14. a 15. hodinou

Trasa D (5 km): Srbsko - Sv. Jan pod Skalou, 5 km, program na místě, odjezd autobusem na Zličín s návratem do Prahy kolem 14:30 nebo kolem 16. hodiny, délka trvání výletu podle volby autobusu, cca 6,5 nebo 8 hodin 

Termíny cest:

Program výletu lze uskutečnit kdykoliv od konce dubna nebo začátku května do června a v měsících září a říjnu. Zvolte, prosím, preferovaný týden. Po zjištění aktuálních možností zpřístupnění kostela v daném týdnu Vám obratem odpovíme.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-1-04: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • Z-5-5-02: uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Gymnázia:

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území 
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: svátek poustevníka Ivana 25. června; Jana Křtitele 24. června; kněžny Ludmily 16. září   /  program však lze uskutečnit kdykoliv mimo zimní měsíce
 

Symboly: symbolika národních patronů

Tradice: národní patroni a ochránci; svatoludmilská úcta; úcta k významným národním osobnostem 

Použité metody: 

 • žáci získávají informace cestou k cíli a během pěšího putování 
 • na základě informací získaných od lektora žáci vyplňují pracovní list 
 • vrcholem programu je návštěva kostela ve Sv. Janu pod Skalou (příp. i kaple sv. Kříže) s vyhodnocením a reflexí doplňovaných informací v pracovních listech

Výstupy a zkušenosti

Program byl nově nabídnut v rámci Týdnů pro školy 2019, dosud se ho zúčastnily 4 třídy základních škol.