Koho můžeme potkat na mostě?

Na mnoha našich mostech najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého. Jan žil sice už ve 14. století, ale legenda o jeho životě z něj udělala nejznámějšího českého světce až do dnešní doby. Jaký byl jeho životní příběh a můžeme ho na mostech poznat, i když tento příběh neznáme? Žáci se během programu seznámí s příběhem "svatého na mostě" a prozkoumají jeho typické atributy. 

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s příběhem a poselstvím života Jana z Pomuku, později známého jako Jana Nepomuckého
 • umožnit žákům prozkoumat hodnoty Janova života a zamyslet se nad jejich aktuálností
 • vést žáky k přemýšlení nad typickým způsobem zobrazení Jana Nepomuckého
 • podpořit schopnost žáků číst umělecká díla a význam jejich atributů 

Praktické pokyny

 • program je možné uskutečnit na kterémkoliv mostě se sochou sv. Jana Nepomuckého, po kterém je možné se bezpečně pohybovat (bez rizika střetu s automobilovou a jinou dopravou) 
 • pokud je zvoleným místem Karlův most v Praze, program je zaměřen na sochu sv. Jana Nepomuckého a místo, odkud bylo jeho tělo svrženo do Vltavy
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a ten druhý: dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

           1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Významné dny: 16. května - svátek Jana Nepomuckého

Symboly: svatozář, atributy sv. Jana Nepomuckého - pět hvězd, kříž, prst na ústech

Tradice: slavnosti Navalis - svatojánské oslavy na vodě

Použité metody:

 • práce ve skupinách 
 • metody práce s textem - legendy
 • práce s uměleckými obrazy a památkami - sochy  

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Byl realizován jednou pro 5. třídu ZŠ.