O legendárních počátcích českého státu

O programu

Program seznamuje žáky středních škol s příběhem sv. Ludmily jako manželky prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje a spoluzakladatelky českého státu na základě legend a na ně navazujících děl. Jedná se o díla, která reflektují obsah legend formou vědecké práce nebo umělecké tvorby. Osobnostní a sociální výchovné prvky jsou v programu realizovány na základě různého chápání sporu mezi kněžnou Drahomírou a kněžnou Ludmilou, který vyvrcholil Ludmilinou vraždou. Práce s prameny by měla žáky vést k reflexi otázek týkajících se kořenů národní identity a hodnot, které jsou důležité pro jejich osobní život i budoucnost naší společnosti. Program je koncipován pro dvouhodinový seminář z oblasti společenských věd nebo výtvarné či hudební výchovy. 

Cíle programu: 

  • představit osobnost kněžny Ludmily v kontextu "velkého vyprávění" o dějinách státu a národa a uvažovat o jejím významu;
  • představit žákům nejstarší legendy jako pramen poznání osobnosti kněžny Ludmily;
  • seznámit žáky s myšlením svaté Ludmily na základě jednání a postojů její snachy Drahomíry, jak jsou podány v historických pojednáních, legendách a významných kronikách; rozvíjení kritického myšlení na základě práce s vybranými texty;
  • uvažovat o politice jako o službě ve věcech veřejných, o úloze moci a jejím potenciálu ve prospěch lidí a jejich budoucnosti a o přesahu lidských postojů a činů nejen do budoucnosti, ale také za hranice své země;
  • utvářet postoje žáků ke smyslu vracení se k národním osobnostem, tradicím a historii a přemýšlet o vhodných formách, které oslovují i nejmladší generaci.

Praktické informace

  • program je možné uskutečnit ve školní třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Střední školy: 

  • Tyto cíle korespondují s klíčovými kompetencemi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia ve vzdělávacích oblastech "Jazyk a jazyková výchova", "Člověk a společnost" a "Umění a kultura" a dále s průřezovými tématy "Osobností a sociální výchova", "Výchova demokratického občana" a "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech" (podrobnější souvislost je uvedena ve scénáři). Podobně je tomu i vzhledem k RVP pro další typy středních škol. 

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: atributy sv. Ludmily - šála, kniha apod.

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

  • motivační aktivita: Kněžna Ludmila a její význam jako političky
  • možnost výběru práce s texty (legendy, kroniky, knihy o české historii) nebo práce s obrazy (v nabídce jsou tři různé způsoby s různými zdroji a metodami)
  • odkaz kněžny Ludmily - reflexe prostřednictvím vlastního výtvarného nebo literárního díla

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen poprvé u příležitosti 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily na podzim 2021. Uskutečnil se pro 4 třídy gymnázia.