Kněžna Ludmila - první žena přemyslovské dynastie a spoluzakladatelka českého státu

O programu

Program, určený pro žáky 6. - 7. třídy předpokládá základní znalost žáků o vzniku a vývoji českého státu a jmen první historicky doložené manželské dvojice panovníků knížete Bořivoje a kněžny Ludmily. Program je zaměřen na porozumění významu přijetí křesťanství těmito panovníky a vliv tohoto rozhodnutí na další směřování naší země. Žáci jej budou zkoumat na základě sledování příběhu Palladia země české, národní kulturní památky. Účelem programu není podrobněji studovat vybraná období českých dějin, ale ukázat na několik kritických období, která určitá část naší společnosti řešila na základě odkazu našich předků. Tímto způsobem chceme žákům přiblížit význam odkazu a zvláště hodnot, které jsou nadčasové.  

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s postoji a odkazem kněžny Ludmily jako panovnice českého státu, a to na základě příběhu národní kulturní památky Palladia země české, jehož původ je odvozen od kněžny Ludmily;
 • podpořit zájem žáků o poznání kořenů naší kultury a jejích hodnot;
 • zpřístupnit žákům některé historické památky související se svatováclavskou a svatoludmilskou tradicí;
 • podpořit schopnost žáků pracovat s prameny a rozlišovat literární druhy (legenda, pověst, novinová zpráva, státnický projev, homilie);
 • rozvíjet kreativitu žáků prostřednictvím výtvarné činnosti na zadané téma;
 • pomoci žákům nahlédnout na dosah zásadních rozhodnutí na život dalších generací a dialektický vztah mezi kontinuitou a diskontinuitou v dějinách státu.

Praktické informace

 • program je možné uskutečnit ve školní třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ: 

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16.září

Symboly: atributy sv. Ludmily a další symboly přítomné ve výtvarných dílech

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • motivační aktivita: křesťanské symboly v rodinných památkách
 • příběh Palladia země české - skupinová práce žáků s různými prameny
 • myšlenkový odkaz kněžny Ludmily: diskuse o nadčasových hodnotách
 • vlastní výtvarná práce žáků

Výstupy a zkušenosti

Program byl realizován pro jednu třídu ZŠ v rámci Týdnu pro školy 2017 a pro dalších 12 tříd na podzim 2021.