Kněžna Ludmila - první česká žena známá jménem a úcta k ní

O programu

Na počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna Ludmila. Nabízený program dětem představí Ludmilu jako kněžnu, moudrou vládkyni svého lidu, na které - zvláště po smrti jejího manžela Bořivoje a v době nedospělosti jejich synů - leží břímě zodpovědnosti za zem i lid. Děti jsou vedeny k uvědomění si, že jsme potomky Ludmilina lidu, a co to znamená starat se o zemi, ve které žijeme.

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s příběhem přemyslovské rodiny z období utváření našeho státu zasazeného do stručných dějin naší země, která získávala a obhajovala své místo mezi ostatními evropskými národy; role kněžny Ludmily v tomto procesu;
 • seznámit žáky s literárním druhem legendy a jejím způsobem vyjadřování;
 • uvažovat o lidském charakteru kněžny v souvislosti s významem jejího jména "Ludmila" - "lidu-milá"; přesah ideálu, který žila, do dalších generací potomků;
 • pomoci vytvořit žákům pozitivní vztah k historii své země na základě prezentace míst, která s osobou sv. Ludmily souvisejí (Levý Hradec, Tetín, bazilika sv. Jiří, Mělník, Budeč, Karlštejn, Srbsko, Svatý Jan pod Skalou, Roztoky, Dražice ...) nebo uměleckých děl (obrazy, Oratorium Svatá Ludmila).

Praktické informace

 • program je možné uskutečnit ve školní třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 • VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září

Symboly: atributy sv. Ludmily (knížecí koruna)

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • motivační aktivita: charakteristika osobnosti, význam jmen našich prvních historicky doložených předků
 • práce s textem - písemné prameny (kroniky, legendy, básně...)
 • použití map, obrázků podle rukopisu Liber depictus a dalších didaktických materiálů
 • objevování hodnot v klíčových okamžicích jejího života
 • samostatná výtvarná práce ke zvnitřnění poselství

Výstupy a zkušenosti

Program byl realizován poprvé na podzim 2020 pro 16 tříd ze základních škol.