Kněžna Ludmila jako babička a vychovatelka vnuka Václava

O programu

Program představuje dětem 1. - 2. třídy základní školy příběh přemyslovské rodiny z období utváření českého státu, a to z pohledu kněžny Ludmily na základě jedné z nejstarších legend Fuit in provincia Boemorum (Stalo se v provincii Čechů) a vybraných obrázků z ilustrovaného rukopisu Liber depictus. Žáci se setkají s pojmem "rodina" v užším a širším slova smyslu. Rodinou v širokém slova smyslu mohou být i obyvatelé jednoho státu, kteří sdílejí společné dějiny a žijí ve vzájemných vztazích. Pro takové společenství je důležité vnímat, hledat a rozvíjet společné hodnoty. 

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s příběhem přemyslovské rodiny z období utváření českého státu a pomoci jim vytvořit si pozitivní vztah k jeho historii;
 • rozvíjet estetické a emoční cítění dětí při interpretaci příběhu;
 • rozvíjet pozitivní vztah k vlastní rodině, přičemž je zvláštní pozornost věnována prarodičům;
 • umožnit dětem setkat se s uměním a kulturou našich předků prostřednictvím ilustrací středověkého rukopisu;
 • rozvíjet schopnost dětí rozlišovat dobro a zlo a pojmenovávat je.

Praktické informace

 • program je možné uskutečnit ve školní třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-2-01: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům;
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije;
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost;
 • VV-3-1-01: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ;
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností.

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16.září; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: atributy sv. Ludmily (knížecí oděv, šál)

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • motivační aktivita - zkoumání, co máme společného
 • vyprávění na základě legendy a obrázků podle rukopisu Liber depictus
 • reflexe příběhu a přiřazování klíčových pojmů a jmen
 • výtvarné zpracování poselství příběhu

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé realizován v rámci Týdnů pro školy 2018, od té doby byl uskutečněn pro 9 skupin ze základních škol.