Klementova cesta

Klement Maria Hofbauer (1751-1820) žil v době a zemi poznamenané reformami Josefa II. Ten nechal zrušit mnoho klášterů a lidé, kteří v nich žili, si museli najít jiné místo v životě. Klement přirozeně tíhnul k řeholnímu životu, ale zároveň byl velmi praktický a organizačně schopný. Nakonec se mu podařilo všechny své vlohy a schopnosti uplatnit např. v oblasti politické a školství. Program je koncipován jako ukázka zdravé seberealizace člověka se všemi jeho vlohami v kombinaci s podmínkami a možnostmi prostředí.

Lektor:

 • David Žofák

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost Klementa Maria Hofbauera v kontextu jeho doby
 • umožnit žákům zamyslet se nad svými obdarováními a talenty a jejich využitím v životě
 • podpořit osobnostní a sociální rozvoj žáků uvažováním nad položenými otázkami

Praktické pokyny

 • program je možné uskutečnit ve kterémkoliv kostele se zobrazením Klementa Maria Hofbauera 
 • program poskytujeme ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-07: zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • D-9-8-04: prokáže základní orientaci v problémech současného světa
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • VO-9-2-02: posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

Střední školy (podle RVP pro gymnázia): 

 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

Významné dny: 20. května - svátek K. M. Hofbauera; narozen 26. prosince 1751; zemřel 15. března 1820

Symboly: svatozář, atributy světce: kněžské roucho

Tradice:  Poutní cesta sv. K. M. Hofbauera

Použité metody:

 • práce s obrazem K.M. Hofbauera
 • reflexe vlastní zkušenosti a příběhu K.M. Hofbauera

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023.