Katedrála plná lidí

Pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavním duchovním centrem naší země. Do její více než tisícileté historie se zapsaly stovky více či méně známých lidí, mnozí zde mají své hroby a náhrobky, sochy, obrazy, relikvie, nebo díla, která vytvořili... Během programu bude žákům nabídnut prostor projít si katedrálu podle připravené cesty s klíčovými místy a zadaným cílem a blíže se seznámit s vybranými osobnostmi.  

Mladší ročníky základní školy se soustředí na osobnosti českých světců a ochránců spojených s počátky dějin naší země a s obdobím vlády císaře Karla IV. Žáci druhého stupně budou mít okruh rozšířen o vybrané osobnosti, které jsou v katedrály pohřbeny. Povšimneme si některých náhrobků a jejich symboliky. Pro žáky středních škol se zaměříme na umělce a jejich myšlenky, se kterými vytvářeli výzdobu katedrály k tématice našich světců. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit katedrálu jako místo, kde je "koncentrováno" duchovní bohatství našeho národa
 • seznámit žáky s vybranými osobnostmi a přiblížit jejich odkaz na základě hodnot, které vyznávaly a žily
 • nabídnout žákům a učitelům kreativní metody poznávání této části historie naší země

Praktické pokyny

 • sraz je před vstupem do katedrály
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, tedy od 9:00 a později, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • inspirovat žáky k aktivnímu postoji k sebepoznávání a seberozvíjení v oblasti mezilidských vztahů; tj. k přijetí zodpovědnosti za kvalitu vztahů, v nichž žijí, a k poznání možností, jak ke zvýšení jejich kvality aktivně přispět;

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-1-02: uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

 • D-9-7-05: zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

Významné dny:  státní svátky spojené s osobnostmi sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava; s obnovou demokracie v naší zemi

Symboly:  atributy světců, různé symboly ve výzdobě kostela

Tradice: poutě k hrobům

Použité metody:

 • samostatná prohlídka s plánkem dle zadaných instrukcí
 • shromáždění a analýza informací, prezentace výsledků před ostatními; práce s tabletem
 • práce s obrazy, literárními texty a legendami

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023.