Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
jako duchovní centrum země

O programu

Jedním z počinů mladé Československé republiky, která vznikla v roce 1918, bylo dokončení katedrály sv. Víta, která byla a je považována za duchovní centrum nového státu. V programu se žáci seznámí se stručnou historií místa, na kterém je katedrála vystavěna, s jejími zakladateli a významem, jaký katedrále přikládali. Zastavíme se u ochranného konceptu císaře Karla IV., tj. kříže vytvořeného z hrobů ochránců naší země, a u symbolů, které byly přidány při dokončení katedrály za první republiky.

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • seznámit žáky se základními informacemi o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha: vznik a zakladatelé, stavitelé, stavební sloh, velikost, stručná historie, účel 
 • představit žákům tradici uctívání některých světců jako ochránců české země na příkladu vztahu císaře Karla IV. k jejich úctě  
 • pomoci rozvíjet vztah žáků ke své vlasti či k zemi, kde žijí 

Zvláštnosti programu:

 • během programu navštívíme tři turistům nepřístupná místa: starou sakristii (výjimečná výzdoba), presbytář (část kostela, kde se shromažďují kněží a slaví mši svatou) a varhanní kůr (tato možnost neplatí pro některé dny, např. pro pátky a v dny, kdy to není z provozních důvodů možné)

Praktické pokyny

 • sraz je před vstupem do katedrály
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, tedy od 9:00 a později, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy.
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

SŠ:

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

Významné dny: Den vzniku samostatného Československa 28. října

Symboly: kříž, svatozář, atributy českých patronů

Tradice: Svatováclavský chorál

Použité metody: 

 • práce s modelem kříže a atributů českých patronů k pochopení souvislostí výzdoby katedrály 
 • hledání českých patronů ve výzdobě chrámu a její interpretace 
 • práce s textem a hledání odpovědí na otázky 

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen poprvé v červnu 2018, od té doby se jej zúčastnilo 21 skupin ze základních škol.