Karel IV. a jeho duchovní tvář

O programu

Císař Karel IV. je pokládán za jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, který si svým způsobem vlády a péčí o zemi vysloužil označení Otec vlasti. Jeho stavební a zakladatelská činnost, především založení Nového Města pražského a stavba hradu Karlštejn, byla velmi ovlivněna jeho duchovním vnímáním světa. Program přiblíží žákům především tyto dva Karlovy zakladatelské počiny. Žáci se tak budou moci zamyslet nad tím, jaké hodnoty ve svém životě a vládě Karel IV. vyznával a co může být i pro nás dnes inspirací.

Lektoři

 • Eliška Vrbová
 •  Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • přiblížit žákům osobnost Karla IV. a jeho významné skutky 
 • umožnit žákům seznámit se s výstavbou Nového Města pražského, jeho podobou a duchovním pozadím výstavby
 • představit žákům kapli sv. Kříže na Karlštejně a její uměleckou výzdobu a umožnit jim pochopit její symboliku
 • vysvětlit žákům středověké uctívání světců a jejich relikvií a jeho souvislost s výzdobou kaple sv. Kříže

Praktické pokyny

 • program se může uskutečnit ve třídě nebo v sále Pedagogického centra na adrese Jindřišská 30
 • k programu je potřeba dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-5-3-04: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-01: objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • D-9-4-05: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Významné dny: rok 1348

Symboly: kříž, světlo, drahokamy

Tradice: uctívání relikvií

Použité metody: 

 • Brainstorming
 • Obrazová prezentace s diskuzí
 • V případě mladších žáků je program upraven - pracujeme s modelem kříže tvořeného pražskými kostely a vytištěnými obrázky, program probíhá v kruhu nejlépe na koberci
 • Pro vytvoření lepší představy o celkové podobě kaple sv. Kříže na Karlštejně mají žáci možnost prohlédnout si její papírový model

Výstupy a zkušenosti

Program se poprvé uskutečnil v květnu 2018, zúčastnilo se ho 9 tříd základních a středních škol.