Karel IV. a duchovní ochrana Prahy

Karel IV. založil v Praze kostel zasvěcený sv. Karlu Velikému. Tento císař byl pro Karla IV. velkým vzorem jako obnovitel a ochránce Říše římské. Žáci budou během programu v kostele odhalovat, jakými způsoby se snažil dobrý panovník ve středověku chránit svou zemi. Dnes se v prostorách bývalého kláštera vedle kostela nachází Muzeum Policie ČR, takže v případě zájmu mají školní skupiny možnost prozkoumat, jak se ochrana země vyvíjela v dobách po vzniku Československa. Kostel dnes slouží duchovní službě členům Policie ČR, konají se zde bohoslužby Za bezpečí a členy policejního a hasičského sboru, kteří zemřou při službě.

Lektoři programu: 

 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s prostorem kostela na Karlově a jeho výzdobou 
 • prohloubit znalosti žáků o osobnosti Karla IV. jako panovníka a ochránce Prahy a českých zemí
 • seznámit žáky s osobnostmi sv. Václava a Karla Velikého a umožnit jim přemýšlet nad tím, co měli společného s Karlem IV. 
 • umožnit žákům představit si projevy důvěry středověkých lidí v pomoc svatých jako ochránců v nebezpečí v souvislosti s lidskou touhou po ochraně a bezpečném životě

Praktické pokyny

 • sraz s lektorkou je před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého u sochy Karla IV. 
 • program je určen pro jednu třídu nebo skupinu do počtu 30 žáků
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

SŠ:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti 

Použité metody: 

 • Práce s mapou - rozmístění novoměstských kostelů 
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami
 • Pracovní list - hledání souvislostí mezi osobnostmi sv. Václava, Karla Velikého a Karla IV.

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut během Týdne pro školy 2018, realizován byl zatím jednou pro 5. třídu základní školy.