Jak vznikala Bible

Při snaze o porozumění literárnímu dílu, které je svým vznikem dějinně i kulturně vzdálené, může být pro žáky zajímavé pokusit se vžít do role těch, kdo text formulovali. Žáci si ve skupinách proto nejprve vyzkouší redakční zpracování různých literárních materiálů a reflexí na tutéž událost z běžného života. Zpětně pak budou odhadovat, jaké materiály měla k dispozici sousední skupina. Získanou zkušenost se na závěr pokusíme aplikovat na zvolený biblický text. Programem žáky provede lektorka, která má vystudovanou biblickou teologii a připravovala řadu projektů s biblickou tématikou. 

Doporučená délka programu je 90 minut, aby měli žáci dostatek času pro práci ve skupinách a její reflexi, v případě potřeby však lze program pojmout více informativně a zkrátit jej na 45 minut.

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • pomoci žákům porozumět procesu vzniku starých textů, zejména s ohledem na biblické texty

Praktické pokyny

 • program má délku jedné až dvou vyučovacích hodin

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi větného navazování

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Jazyk a jazyková komunikace: rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře

 • Jazyk a jazyková komunikace: rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu 

 • Jazyk a jazyková komunikace: při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech

 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy 

 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

 • Jazyk a jazyková komunikace: identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na čtenáře

Tradice: křesťanská, židovská

Použité metody:

 • práce ve skupinách s různými texty, vztahujícími se k téže události, kompilace do jediného výsledného textu se snahou nevynechat důležité údaje a současně ve výsledném textu zachovat bohatství forem projevu, současně s možností připojení intencí redaktorů

 • aplikace získaných zkušeností žáků na práci s biblickým textem 

 • vyzkoušení si práce literární kritiky při pokusu rozlišit původní literární prameny, popř. také literární druhy

 • prezentace výsledků práce ve skupinách: ostatní skupiny odhadují, kdo mohl co vyprávět, nebo jaké zdroje mohly být předlohou

Výstupy a zkušenosti

Program byl vícekrát vyzkoušen, v rámci působení Pedagogického centra je pak nabízen od jara 2019 a vyzkoušely si jej dvě SŠ.