Jak se člověk stane svatým? aneb putování k hrobu kněžny Ludmily

Kníže Václav nechal přenést ostatky své babičky, kněžny Ludmily, roku 925 na Pražský hrad do kostela sv. Jiří, který založil jeho otec Vratislav I. Tento akt tzv. translace odpovídal prohlášení dané osoby za svatou a bylo možno ji veřejně takto uctívat. Péče o hrob a o kult s ním spojený na sebe přijaly sestry benediktinky, které obývaly klášter sv. Jiří založený přemyslovskou princeznou Mladou. Výzdoba hrobu se během času měnila, ale poutní místo s hrobem kněžny Ludmily zůstává stále. 

V programu se žáci seznámí s touto částí počátků historie našeho státu. Navštíví místa, kde byly vybudovány první stavby a kostely Pražského hradu včetně kostela sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily. Budeme hledat odpovědi na otázky: Jaká byla kněžna Ludmila a v čem spočívala její "svatost", pro kterou byla oblíbena a uctívána? V čem je její odkaz aktuální pro dnešní dobu? 

Lektoři: Marie Zimmermannová, Michal Ondra, Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • přiblížit žákům počátky Českého státu spojené s výstavbou Pražského hradu 
 • navštívit hrob sv. Ludmily a prozkoumat výzdobu a symboliku kaple, kde se hrob nachází
 • zastavit se u charakterových vlastností a činů kněžny Ludmily, pro které je uctívána
 • objevit její odkaz, který je nadčasový a aktuální i v naší době
 • podpořit rozvoj digitálních kompetencí žáků

Praktické pokyny

 • začátek programu bude u kašny na II. nádvoří Pražského hradu 
 • program bude spojen s procházkou po areálu Hradu
 • ze strany Pedagogického centra je program zdarma, o případném vstupném do kostela sv. Jiří zveřejníme informace dodatečně

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • D-9-4-01: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy

 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Člověk a společnost: chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými, následnými, důsledkovými a jinými vazbami;
 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny:  16. září - svátek sv. Ludmily

Symboly: atributy světice, symbolika jejího hrobu (z doby Karla IV.)

Tradice: pouť ke k hrobu sv. Ludmily

Použité metody:  

 • skupinová práce, plnění zadaných úkolů
 • využívání práce s plánkem a s tabletem
 • práce s obrazy a jejich symbolikou
 • práce s úryvky textů z legend, kronik a vědeckých publikací (pro středoškoláky)

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023.