Izrael - svědek vánočního příběhu

Vánoce se svým příběhem jsou pro většinu obyvatel této země součástí kultury. Vánoční příběh se nicméně neudál v Čechách, ale na Blízkém východě. Do reálií oblasti i doby tohoto příběhu žáky uvede a pomůže jim objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli studovala a několik let žila. Program je podpořen fotografickou dokumentací z odpovídajících lokalit.

Lektorka: Pavla Edita Herciková 

Cíle programu: 

 • přiblížit reálie vánočního příběhu v širších souvislostech;
 • seznámit se s obsahem biblického příběhu;
 • poznat jeho geografické, klimatické, historicko-politické, kulturní a kultické pozadí;
 • porozumět tradicím, z nichž vychází podoba křesťanského slavení vánočních svátků;
 • hledat společně s žáky poselství Vánoc a diskutovat o tom, jak se může projevit v jejich konkrétních životech.

Praktické pokyny

 • realizace programu vyžaduje dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis/Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné období: Advent a Vánoce

Symboly: hvězda, cesta, zrození,  rodičovství, obdarování, dárci a dary

Tradice: oslavy nově narozeného života / dítěte, křesťanské slavení Vánoc

Použité metody: 

 • uvedení do souvislostí za pomoci promítání powerpointové prezentace
 • prezentace některých předmětů a názorných pomůcek souvisejících z tématem
 • diskuze se žáky

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od prosince 2017 a celkem se ho zúčastnilo 23 skupin ze základních a středních škol.