"Dušičky" den vzpomínek

Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury a součástí naší tradice a dávné historie. Program přibližuje smysl křesťanského svátku, který je v občanském kalendáři pojmenován jako "Památka zesnulých" nazývaný mezi lidmi spíše "Dušičky". V období kolem 2. listopadu lidé zvlášť pamatují na své blízké, kteří již zemřeli. Navštěvují hroby svých příbuzných, čistí je, zdobí a rozsvěcují svíčky. S touto zkušeností se mohli žáci již setkat. Na tuto tradici navazuje otázka, co bude po smrti člověka: jak žije ve vzpomínkách lidí, jakou má jeho život očima pozůstalých cenu nebo také zda existuje život po smrti. Žáci se seznámí se symboly, které se objevují v souvislosti se smrtí a s vírou ve věčný život na našich hřbitovech. Seznámí se též se smyslem svátků Halloween, který sice do naší tradice nepatří, ale v posledních letech se u nás hojněji objevuje. 

Lektor:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

V oblasti Multikulturní výchovy:

 • Žáci se seznámí s původem a obsahem křesťanského svátku "Vzpomínka na věrné zemřelé" a jeho tradicí v naší společnosti.
 • Žáci se zamýšlejí nad tím, jak lidé chápou smrt a život po ní v souvislosti s různými kulturami a jak byla vzpomínka na zemřelé spojována s lidovými tradicemi u nás.
 • Žáci srovnávají původ, smysl a tradici "Dušiček" se svátkem "Halloween".

V oblasti Osobnostní a sociální výchovy:

 • Propojit žákům informace a souvislosti spojené se slavením "Dušiček" a s jejich konkrétním každodenním životem, úctou k zemřelým a vzpomínkou na ně. 
 • Rozvíjet u žáků schopnost zamýšlet se nad svým vlastním prožíváním a ochranou života. 

Praktické pokyny

 • Program se koná ve třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici vždy pro jednu třídu s jedním nebo dvěma lektory. 
 • K provedení programu je třeba interaktivní tabule nebo dataprojektor. 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Významné dny: 2. listopadu - Památka zemřelých (lidově "Dušičky")

Tradice: úcta k předkům

Použité symboly: radostný a smutný člověk, sanitka, smrtka, kříž, svíce, světlo, brána, nebe, pohřební průvod, rakev, hrob, věnec, urna, rozptylová loučka, kolumbárium, fotoalbum, dušičkové pečivo, oheň, vydlabaná dýně, cesta

Použité metody:

 • výklad kombinovaný s diskusí nad položenými otázkami a s promítáním motivačních obrázků 

 • tvořivé vyjádření vděčnosti za život konkrétních předků

 • zamyšlení se nad různými osobnostmi z národních (popř. světových) dějin; zdůvodnění úcty a vděčnosti k předkům a k jejich činům i životě, kterou vyjádříme velkým textilním srdcem

Výstupy a zkušenosti

Program je nově přepracován a nabízen od roku 2021. Byl uskutečněn pro 5 skupin ze základních škol.