Důležitá rozhodnutí

Každý den se rozhodujeme o mnoha věcech. Některá rozhodnutí jsou snadná a týkají se banálních věcí, jiná naopak velmi obtížná s dalekosáhlými důsledky. Program se zaměří na uvědomění si vlastních priorit žáků při rozhodování a na to, co o nás vypovídají. Žáci budou
během programu nejprve pracovat ve skupinách, kdy budou moci naslouchat a vyměňovat si názory a nápady s ostatními, a poté budou moci využít čas sami pro sebe, aby reflektovali své postoje a priority ve svém nitru.

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz 

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • umožnit žákům uvědomit si a pojmenovat své životní priority a hodnoty, na jejichž základě se rozhodují
 • dát žákům možnost ke sdílení svého pohledu na věc a přijímání nápadů ostatních 

Praktické pokyny

 • Program je možné uskutečnit v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 nebo ve třídě podle předchozí domluvy

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 • EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
SŠ (podle RVP pro gymnázia):

Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů: 

 • reflexe sebeovládání - mapování situací, kdy užívám svou vůli
 • jak ovládám myšlenkové postupy řešení problémů a co se v této oblasti mohu dále učit 
 • jak a kdy činím ve svém životě rozhodnutí a důležité volby

Použité metody: 

 • Práce ve skupinách
 • Diskuze

Výstupy a zkušenosti

Program bude nově nabízen od února 2020.