Dobro v protivenství

Vojtěcha Hasmandová byla řeholnice v kongregaci sester boromejek, jejichž posláním je péče o potřebné. V době komunismu poskytla útočiště pronásledovanému knězi, a proto byla odsouzena a strávila osm let ve vězení. Během svého života se snažila lidem pomáhat, i když to nebylo pro ni vždy výhodné. Před rozhodnutím rezignovat na konání dobra kvůli okolnostem stojí někdy asi každý člověk. Žáci se v kostele Svaté Rodiny v Řepích, kde sestry boromejky působí, seznámí s životním příběhem V. Hasmandové a nahlédnou možnosti, jak rozvíjet pozitivně svůj život k dobru všech.  

Lektor:

 • David Žofák

Cíle programu:

 • seznámit žáky s osobností a životním příběhem Vojtěchy Hasmandové
 • umožnit žákům prohlídku kostela Svaté Rodiny v Řepích a na příkladu jeho historie ukázat postoj komunismu k církevním památkám
 • vést žáky k přemýšlení nad smyslem konání dobra
 • podpořit osobnostní a sociální rozvoj žáků uvažováním nad položenými otázkami

Praktické pokyny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti

 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti 

Významné dny:

 • 25.3.1914 - datum narození, 21.1.1988 - datum úmrtí 

Symboly:  řeholní roucho

Tradice: charita a péče o lidi na okraji společnosti

Použité metody:

 • práce s texty
 • práce s historií a výzdobou řepského kostela

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023. Zatím nebyl realizován.