Byli z naší země

O programu

Žijeme z odkazu a všeho toho, co vytvořily předchozí generace. Z naší země pocházejí nebo zde žili významní vědci, umělci, sportovci i osobnosti veřejného života, můžeme být hrdí na řadu svých panovníků i politiků. Byli tu před námi a zanechali za sebou hodnoty, které jsou pro nás dnes možná samozřejmostí. O díle mnohých předků z našich vlastních rodin se ani nikde nedočteme. Program se snaží připomenout dětem dědictví, které jsme od předchozích generací obdrželi, a pomoci vyjádřit jim za to vděčnost a úctu.

Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu: 

 • představit žákům odkaz předků jako kulturně-historické pouto mezi dnešní generací a těmi, kdo žili před námi;

 • navodit atmosféru vděčnosti za život a dílo našich předků;  

 • rozvíjet schopnost vyjádřit vděčnost a úctu svým / našim předkům;

 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce žáků při jejich aktivní účasti na programu;

 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při ztvárňování vlastního znamení vděčnosti a vzpomínky na své předky.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu na jednu vyučovací hodinu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu; a současně cca 5 připravených stanovišť vně kruhu (nejlépe se stoly)
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Významné dny: výročí významných osobností, blízkost státních svátků apod.

Použité symboly: 

 • fotografie významných osobností, vlajka a znak ČR, srdce, květiny, svíce, postoje úcty

Tradice: národní tradice, úcta k významným osobnostem naší země; vyjadřování úcty k předkům

Použité metody: 

 • práce ve skupinách

 • tvořivé třídění a výběr osobností z českých dějin 

 • zamyšlení se nad různými osobnostmi z národních (popř. světových) dějin; zdůvodnění úcty a vděčnosti k předkům a k jejich činům i životě, kterou vyjádříme velkým textilním srdcem

Výstupy a zkušenosti

 • Program byl poprvé nabídnut v rámci Vzpomínky na zemřelé na podzim 2018 pro dvě třídy ZŠ.