Biskup Vojtěch ve výzdobě katedrály

O programu 

V roce 2018 bylo do pražské katedrály umístěno sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly poblíž hrobu sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa. Biskup Vojtěch je v pozici, kdy "vítá" návštěvníky katedrály a žehná jim (přeje dobro). Hrob biskupa Vojtěcha je součástí pomyslného kříže, do kterého nechal císař Karel IV umístit hroby čtyř českých patronů a ochránců země. Během programu žáci navštíví místa spojená se životem biskupa Vojtěcha a seznámí se s jejich symbolikou a vztahem k jeho životnímu příběhu. Prohloubí si tak poznání mentality a hodnot, které byly vyznávány našimi předky v počátcích vzniku a formování samostatného českého státu a které oslovily stavitele katedrály v dalších staletích. Budeme hledat jejich přesah a aktuálnost pro náš život.  

Lektoři:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • umožnit žákům komentovanou návštěvu katedrály a představit jim jejího třetího patrona na základě míst, kde je sv. Vojtěch zobrazen
 • seznámit žáky se životem sv. Vojtěcha podle návrhu obrazového cyklu Františka Sequense, který nebyl v katedrále realizován (cyklus byl vytvořen na základě legend o sv. Vojtěchovi) nebo na základě výzdoby bronzových vstupních dveří
 • starší žáky seznámit s literárním druhem legendy a jejím vztahem k biblickému textu a ke kritickému životopisu světce
 • nabídnout žákům porozumění řeči symbolů, které jsou ve výzdobě katedrály v souvislosti s biskupem Vojtěchem použity, zvláště v nově instalovaném sousoší
 • pro žáky středních škol: seznámit žáky s propojením životního příběhu biskupa Vojtěcha s příběhem exulanta kardinála Berana vypuzeného z vlasti totalitním režimem
 • objevovat a přemýšlet o hodnotách společných všem lidem

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem je před vstupem do katedrály
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, tedy od 9:00 a později, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Multikulturní výchova: napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-02: Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • D-9-1-02: uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Významné dny: 23. duben - svátek sv. Vojtěcha

Symboly: atributy světce (biskupská mitra a pastýřská hůl, pádlo) a jejich význam; symbolika nového sousoší

Použité metody:

 • motivační aktivita zaměřená na objevení/uvědomění si místa biskupa Vojtěcha v českých a evropských dějinách formou výzkumného úkolu - skupinová práce, volný pohyb po vymezené části katedrály
 • život biskupa Vojtěcha: obrazový cyklus a text legendy, hledání souvislostí, doplňování komiksu (mladší); práce s texty a obrazy (starší)
 • interpretace moderního sousoší sv. Vojtěcha: naslouchání a aktivní spolupráce žáků

Výstupy a zkušenosti:

 • Program zavádíme do nabídky od února 2019.
 • náhled na komiks pro pedagogy (o verzi v kvalitě pro tisk lze požádat na adrese pgcentrum@apha.cz)