Bibličtí proroci a Vánoce

Program nabízí studentům a žákům aktivní práci s biblickými texty, chápanými jako proroctví týkající se Vánoc. Budeme společně přemýšlet o jejich souvislostech a interpretaci i o jejich vztahu k některým vánočním symbolům. Programem žáky provede lektorka, která má vystudovanou biblickou teologii a připravovala řadu projektů s biblickou tématikou.  

Doporučená délka programu je 90 minut, aby měli žáci dostatek času pro práci ve skupinách a její reflexi, v případě potřeby však lze program pojmout více informativně a zkrátit jej na 45 minut. 

Lektorka: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • přiblížit reálie vánočního příběhu v širších souvislostech;
 • seznámit se s biblickou literaturou v kontextu vánočních svátků;
 • porozumět tradicím, z nichž vychází slavení vánočních svátků;
 • objevovat společně s žáky naše kulturní dědictví v souvislosti slavení Vánoc

Praktické pokyny

 • realizace programu předpokládá umožnění práce ve skupinách a společné diskuze v kruhu

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem  
 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis/Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné dny: adventní a vánoční doba

Symboly: hvězda; světlo ve tmě; cesta a další biblická symbolika zrození i naděje na záchranu 

Tradice: slavení Vánoc

Použité metody:

 • skupinová práce s textem
 • prezentace skupin
 • diskuze se žáky

Výstupy a zkušenosti

Program byl vícekrát vyzkoušen, v rámci působení Pedagogického centra je pak nabízen od Adventu 2022.