Bible v obrazech Emauzského cyklu

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma a slovanských patronů v Emauzích odkazuje ve svém názvu na sv. Jeronýma, autora Vulgáty, oficiálního překladu Bible z řečtiny a hebrejštiny do latiny. Tento počin pak umožnil rozšíření Bible jako nejpřekládanější a nejčastěji tištěné knihy na světě. Žáci se seznámí s některými českými i zahraničními překlady a výtisky Bible, uslyší základní informace o životě benediktinů v klášteře a místě Bible v něm. Zejména si budou moci prohlédnout a seznámit se s výjevy, které autoři fresek v ambitech kláštera zpracovali ne příliš obvyklým způsobem na základě tzv. typologie, tj. propojení myšlenek ze Starého a Nového zákona. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • představit žákům Bibli jako významnou kulturní památku a zdroj víry nejen pro mnichy, kteří ji opisovali a zdobili v klášterech
 • seznámit žáky se základní terminologií, která souvisí s klášterem a životem mnichů v nich
 • prohlédnout si fresky v ambitech kláštera, seznámit se s jejich konceptech a některými zobrazenými příběhy a objevovat souvislost mezi těmito freskami, obsahem Bible a výzdobou klášterního kostela

Praktické pokyny

 • program se koná v benediktinském klášteře, který nechal postavit Karel IV. jako Slovanský klášter a dostal pro něj povolení sloužit bohoslužbu ve slovanském jazyce - to se projevilo právě ve výzdobě kláštera, kde máme možnost prohlédnout si zdejší fresky a díky jejich důkladnému popisu a analýze je přiblížit žákům 
 • program je zpoplatněn ze strany kláštera částkou 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod je zdarma
 • program je určen pro jednu třídu žáků
 • lektor bude čekat v domluvenou dobu na pokladně kláštera
 • plánek areálu opatství i způsob dopravy najdete na www.emauzy.cz

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň základní školy:

 •      EV-3-1-06: využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 •      VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné       interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

2. stupeň základní školy:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě 

 • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace

 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

Významné dny: program vznikl v roce 2020, který je vyhlášen Rokem Bible v souvislosti s 1600. výročím úmrtí sv. Jeronýma, prvního překladatele Bible z řečtiny (Septuaginta) do latiny;  23. dubna - Světový den knihy

Použité metody:

 • prohlídka některých prostor kláštera a jeho modelu (ambity, refektář, kostel)

 • možnost prohlédnout si různé výtisky a vydání Bible

 • analýza fresek, vyhledávání v Bibli podle odkazů, práce ve dvojicích 

 • prezentace výsledků vlastního "výzkumu" před spolužáky

Výstupy a zkušenosti

Program je nově vytvořen a nabízen od března roku 2020, uskutečnil se jednou pro dvě 5. třídy základní školy a jednou pro seminář Dějin umění pražského gymnázia.