Bible jako literární dědictví lidstva

O programu

Bible, odhlédneme-li od jejích dalších hodnot a funkcí, je rozsáhlým literárním dílem, které hrálo a hraje v evropské i světové kultuře zásadní roli. Biblické knihy tvoří jednotný celek, v různých tradicích ovšem odlišně pojímaný. Program nabízí provedení biblickou knihovnou jak z hlediska logiky jejího uspořádání, tak po stránce obsahově orientační. Programem žáky provede lektorka, která má vystudovanou biblickou teologii a připravovala řadu projektů s biblickou tématikou.

Doporučená délka programu je 90 minut, aby měli žáci dostatek času pro práci ve skupinách, její reflexi a případnou diskuzi o literárních příbězích, v případě potřeby však lze program pojmout více informativně a zkrátit jej na 45 minut. 

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • pomoci žákům zorientovat se v členění a obsahu Bible v závislosti na tradici užívání tohoto literárního díla, a při přiřazování příběhů a postav docenit současně i jejich smysl a poselství

Praktické pokyny

 • program má délku jedné až dvou vyučovacích hodin

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Jazyk a jazyková komunikace: při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech

 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě 

 • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace

 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

Tradice: křesťanská, židovská

Použité metody:

 • uvedení do souvislostí za pomoci promítání powerpointové prezentace

 • seznámení s literárními příběhy vybraných biblických postav 

 • skupinová práce s příslušnými texty, vzájemné přiřazování příběhů a postav, včetně formulování jejich poselství 

 • diskuze se žáky 

Výstupy a zkušenosti

Program byl vícekrát vyzkoušen, v rámci působení Pedagogického centra se ho zúčastnilo 12 tříd ZŠ a SŠ.