Akce K a Ř - program k 70. výročí likvidace klášterů v Československé republice

Stránka určená pro absolventy semináře Pedagogického centra. Obsahuje scénář dvouhodinového programu určeného žákům 2. stupně ZŠ a středních škol a pomůcky k programu ke stažení. 

Scénář

Hlavní body programu:

 1. Identita a činnost řeholníků a řeholnic v Československu před 2. světovou válkou
 2. Vývoj snah komunistů o likvidaci náboženského života v Československu po roce 1945 
 3. Akce K, Akce Ř - konkrétní příběh řeholníka/řeholnice/kláštera a diskuse žáků k prezentovaným vzpomínkám
 4. Pohled do současnosti na obnovu a smysl činnosti klášterů

První dva body by měly být uskutečněny v první vyučovací hodině. Pak může následovat přestávka. Ve druhé vyučovací hodině se věnujeme bodům 3 a 4. Program je koncipován tak, aby většinu času byli aktivní žáci, kteří pracují v malých skupinách. 

1. Identita a činnost řeholníků a řeholnic v ČSR před 2. světovou válkou

V úvodní části programu hledáme odpovědi na otázky:

 • Co jsou kláštery a kdo jsou řeholníci a řeholnice? - cílem je porozumět základním pojmům na základě shlédnutí krátkého filmu. V diskusi si ověříme, jak žáci pojmům klášter, řeholník a řeholnice porozuměli. Můžeme se ptát, co se dozvěděli nového, co je ve filmu zaujalo apod. Můžeme doplnit, že řeholníci a řeholnice žijí zpravidla ve společenství, jak bylo v závěru filmu ukázáno, a tato společenství jsou součástí největší křesťanské církve na světě, tj. katolické církve. Aktivita je motivační, není třeba zabíhat do podrobností.  
 • Kdo zakládal řeholní společenství a proč? - cílem je seznámit žáky se skutečností, že všechna společenství řeholníků a řeholnic nejsou a nebyla stejná, ale naplňovala zpravidla záměr svého zakladatele, který reagoval na potřeby své doby. Pokud se časem tyto potřeby změnily, měnila i některá společenství způsob svého působení. Některá společenství jsou zaměřena na pomoc lidem v nouzi, jiná na studium otázek křesťanské víry, jiná na modlitbu za lidi a náš svět a podobně. Jednotlivá řeholní společenství mají své jméno zpravidla podle zakladatele nebo místa, kde vznikla. - Žáci se tyto skutečnosti dozvědí na základě práce s kartami o 10 vybraných řeholních společenstvích (benediktini, premonstráti, františkáni, křižovníci, dominikáni jezuité/ klarisky, boromejky, vincentky, voršilky). Možné způsoby práce s kartami jsou popsány níže. 
 • Jak velký byl rozsah činnosti klášterů u nás před rokem 1950? - cílem je, aby si žáci dokázali představit, kolik lidí v naší zemi žilo řeholním způsobem života a v kolika domech před Akcí K a Ř. Využijeme k tomu čísla o rozsahu přepadení. 

Pomůcky k první části programu:

Návrh na způsob práce s kartami:

 • Seřaďte karty podle data vzniku řeholního společenství: který z řeholních řádů je nejstarší? Který nejmladší?
 • Roztřiďte karty podle poslání, kterému se řeholní společenství věnovala. Žáci středních škol mohou zpracovat myšlenkovou mapu, kde v centru bude Poslání, v dalších větvích typ poslání a v navazujících větvích řeholní společenství, která se mu věnovala nebo věnují.
 • Přečtěte si karty. Najděte na internetu význam latinských slov. Vymyslete 2 otázky pro spolužáky z ostatních skupin.
 • Přečtěte si karty a zapamatujte si co nejvíce jmen. Zástupce skupiny je půjde napsat na papír nebo na tabuli a ostatní vzpomínají, co si o tomto společenství pamatují. Zástupci skupin se střídají. 

2. Postupná likvidace náboženského života v ČSR po roce 1945

Hledáme odpověď na otázku: Proč došlo v roce 1950 k likvidaci klášterů, řeholních domů i samých řeholníků a řeholnic?

Odpověď bude vycházet z průběhu přebírání moci Komunistickou stranou po 2. světové válce. Chceme ukázat žákům, že šlo o postupný proces likvidace protivníků (nekomunistů) v oblasti politické, hospodářské i v oblasti občanské společnosti (občanských aktivit, jakými byly především činnost spolků a také náboženských společností a církve). 

Nabídneme žákům jeden z níže uvedených pracovních materiálů, se kterými budou žáci pracovat v malých skupinách. První dva materiály byly vytvořeny Pedagogickým centrem, třetí materiál, na který odkazujeme, je publikován na stránkách Ústavu pro výzkum totalitních režimů. Doporučujeme z něj práci s karikaturami. Po splnění úkolu pracovní skupinou následuje prezentace výsledků jednotlivých skupin pro ostatní áky a společná diskuse. 

Vyberte si jeden z těchto materiálů:

 • Práce s pracovním listem "Historické pozadí Akce K a Akce Ř s časovou přímkou". Pracovní list představuje vývoj od podpisu Košického vládního programu v roce 1945 do roku 1948, kdy komunisté získali celou vládu do svých rukou, až do upevnění totalitního režimu, který měl pod kontrolou všechny oblasti života společnosti (politika, ekonomika, občanská společnost).
 • Práce s pracovním listem "Akce K a Ř v kontextu nástupu totalitní vlády komunistické strany Československa". Pracovní list má dvě části: list s popisem událostí a list s fotografiemi těchto událostí. Úkolem žáků je propojit tyto dva listy čísly. Žáci si mohou práci ve skupině rozdělit např. ve 3 členné skupině každý čte 3 události a hledá je na 3 fotografiích.
 • Práce s karikaturami, které ilustrují obsah komunistické propagandy. Diskuse.

Pomůcky ke druhé části programu:

 • pracovní list "Historické pozadí Akce K a Akce Ř s časovou přímkou" - vytiskněte na A4 pokud možno barevně, každá skupina žáků by měla dostat jeden list
 • pracovní list  "Akce K a Ř v kontextu nástupu totalitní vlády komunistické strany Československa" - vytiskněte na A4 černobíle první obrazovou část a černobíle nebo barevně druhou textovou část. Pokud chcete text upravit, použijte soubor doc, k tisku doporučujeme raději soubory v pdf formátu. 
 • odkaz na materiál ze stránek modernidejiny.cz 

3. Konkrétní příběh a diskuse žáků

V této části můžeme využít části dokumentu České televize, která jim představí Akci K a Ř. Na něj navážeme konkrétním příběh z některého kláštera na základě vzpomínek řeholnic, zápisů v kronikách apod., abychom zodpověděli otázku: Jak probíhala Akce K či Akce Ř podle vzpomínek těch, kteří ji prožili nebo zaznamenali?

Pokud se program koná v místě, kde existoval nebo existuje klášter dotčený Akcí K nebo Ř, je vhodné, aby se příběh týkal tohoto místa. Totéž platí, pokud je lektorkou programu řeholnice z konkrétního kláštera. 

Na příběh navazují otázky, které žákům připomenou důležité momenty příběhu a vedou je k objevování jeho poselství. Tuto část si musí lektor/ka připravit sama, případně může využít na svědectví sestry Květy Nives Folprechtové dostupné na internetu (odkaz viz níže). 

Pomůcky:

 • odkaz na dokument České televize včetně doporučeného úseku k promítnutí
 • odkaz na videosvědectví a jeho přepis; návrh otázek

4. Pohled do současnoti na obnovu a smysl činnosti klášterů

Akce K a Ř nepřinesly to, co od nich Komunistická strana očekávala, kláštery a křesťanská víra v Československu nezanikly. Řeholníci a řeholnice se svého poslání nevzdali, i když je nemohli po celou dobu svobodně naplňovat. Někteří pokračovali ve své činnosti tajně a nikdy nepřestávali věřit, že se budou moci ke svému životu a poslání vrátit. Tato situace nastala krátce v roce 1969 a pak pro roce 1989. 

Nabídneme žákům mapku, která ukazuje na současný stav počtu řeholních domů v České republice a přemýšlíme nad otázkou: Proč byly kláštery a život v nich obnoveny? Jaké mají místo v dnešní společnosti?

Je třeba, aby si lektor připravil nejlépe ke konkrétnímu řeholnímu domu výstřižky z novin, časopisů, letáčky, fotografie, obsah internetových stránek apod., které dá žákům k dispozici a vyzve je k tvorbě plakátu na téma "Poslání řeholníků a řeholnic v 21. století". Součástí nabídnutého materiálu mohou být i biblické verše, které člověka vyzývají k oslavě Boha a konání dobra mezi lidmi. 

Žáci pracují ve skupinách (4-5 žáků) a snaží se o vyjádření hodnot, které činnost řeholníků a řeholnic do naší společnosti vnášejí a představují. 

Vytvořené plakáty mohou žáci vystavit na nástěnku, vzájemně je prezentovat apod.