Adventní čekání

O programu

Období před vánočními svátky křesťané nazývají advent. Je to čas spojený s očekáváním, počítáním dnů, se zvláštní atmosférou, doplněnou o slavení některých předvánočních svátků. Naši předkové toto období obohatili o zvyky, které se staly oblíbenými tradicemi dodržovanými dodnes. Je to zejména mikulášská nadílka, ale také řezání barborek a čekání na jejich květy, otevírání okének adventního kalendáře nebo tvoření a výzdoba adventních věnců. Během programu si postup adventního času znázorníme před očima, připomeneme si jeho tradice a pokusíme se je spojit s tématem obdarování, které děti na Vánocích stále přitahuje. 

Program je nabízen ve dvou verzích podle způsobu zpracování a použité metody:

1. VERZE je určena děti z MŠ a pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ:

Lektorka: Pavla Edita Herciková

2. VERZE programu pro žáky od 4. třídy ZŠ a pro střední školy 

Lektorka: Marie Zimmermannová

Cíle programu:

1. verze:

 • uvědomit si důvod a obsah adventní doby;

 • rozvoj spolupráce při tvorbě obrazu adventního času;

 • navození předvánoční atmosféry naslouchání a uvažování o události, která je důvodem pro slavení křesťanských Vánoc;

 • připomínání si některých adventních svátků a zvyků, hledání jejich souvislostí s očekáváním vánočních svátků;

 • prožití radosti z dárku a její propojení se smyslem Vánoc.

2. verze:

 • bude doplněno

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

MŠ:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

V oblasti Multikulturní výchovy:

 • žáci mají symbolicky vyjádřit a prezentovat před druhými svoji jedinečnost a spolupracovat na hledání společného cíle;
 • žáci mají lépe poznat křesťanské adventní tradice: porozumět souvislostem mezi tradičním pojetím Vánoc jako svátků rodiny a smyslem adventních tradic (adventní kalendář, mikulášská nadílka, barborky, adventní věnec) a uvědomit si aktuálnost jejich poselství vzhledem k vytvoření vánoční atmosféry, kterou si obvykle přejí v rodině prožívat.

V oblasti Osobnostní a sociální výchovy:

 • inspirovat žáky k aktivnímu postoji k sebepoznávání a seberozvíjení v oblasti mezilidských vztahů; tj. k přijetí zodpovědnosti za kvalitu vztahů, v nichž žijí, a k poznání možností, jak ke zvýšení jejich kvality aktivně přispět;
 • rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti.
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

2. stupeň ZŠ:

 • x

Významné dny: advent, adventní neděle, svátky během adventu, Štědrý den

Symboly: spirála (čas); suchá větvička - barborka, která rozkvete (síla života); váček s penězi (bohatství, které je darováno - solidarita); tvar adventního věnce (život; vzájemnost lidí); světlo svící (poznání, láska a jejich růst; kvalita života).

Tradice: adventní kalendář, Nebeský Jeruzalém, barborky, mikulášská nadílka, adventní věnec, stavění betlémů, koledy

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit
 • propojení života s poselstvím vánočních svátků

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, celkem se ho zúčastnilo 15 skupin ze základních škol.