A to je ta krásná země

V naší zemi je řada míst, kde můžeme obdivovat krásu, myšlení a zručnost, které do nich vložili naši předci. V první části programu si některá z nich připomeneme a blíže se seznámíme se zajímavostmi, které se k nim vztahují. Ve druhé části dostanou žáci prostor projevit vlastní tvořivost a napodobit tak předky, jejichž díla žáky zaujala. Budeme pracovat s výtvarnými potřebami, kreslit mapky, psát texty, pracovat s fotografiemi nebo vytvářet modely.

Ve variantě s nejmladšími děti (MŠ, 1.-2. třída) pracujeme s krajinou z barevných šátků a vlastních "staveb" a s vybranými stopami po našich předcích. Děti se seznámí s tím, jaký vliv měli na naši krajinu, výzdobu měst a život v naší zemi první Přemyslovci, přemyslovští králové, císař Karel IV., Jan Hus, císař Rudolf II., císařovna Marie Terezie a prezidenti T. G. Masaryk a Václav Havel. 

Lektoři:
 • Marie Zimmermannová
 •  Eliška Vrbová
 •  Michal Ondra

Cíle programu:

 • vytvořit prostor, ve kterém se žáci prostřednictvím obrazů a zajímavých informací setkají k krásou naší krajiny, na jejímž přetváření a dotváření se podílely generace našich předků, a to s cílem povzbudit žáky, aby se sami zapojili do tvořivé činnosti, ke které byli inspirováni
 • podpořit vztah k rodné zemi prostřednictvím seznámením se s historií a zajímavými okolnostmi vzniku české hymny

Praktické informace

 • Program se koná v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 (zvonek Ped. centrum).
 • Po úvodní asi 30 min. části dostanou žáci prostor k vlastní tvořivosti v malých skupinách; délka jejich činnosti závisí na uvážení pedagoga doprovázejícího třídu, minimální čas je 90 minut.
 • Program je připraven i ve variantě pro mateřskou školu, kde je úvodní části i tvořivá činnost propojena vytvářením jednoho velkého společného obrazu.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1 stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-1-03: rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

2. stupeň ZŠ:

 • Z-9-2-01: zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání

Významné dny: různá výročí související s českou státností, např. 28.10.

Použité metody: stavby z krabic, malování, kreslení, básnění, práce s fotografiemi, koláž, malování pohlednic, tvorba modelu, kaligrafie...

Výstupy a zkušenosti:

Program byl poprvé nabízen v rámci série podzimních programů 2018, zúčastnilo se ho 8 tříd. Dosud se uskutečnil pro celkem 14 tříd mateřských a základních škol.

Obrázky z tvoření dětí ze 2. třídy ZŠ - podzim 2019: