Symboly míru jako ukazatelé cesty

O programu 

První světová válka způsobila velký zlom ve smýšlení lidí, nicméně dobový tisk a jiné dokumenty svědčí také o velké touze po životu v míru. V programu se zamyslíme nad cestami k životu v míru ze širšího hlediska, a to na základě různých symbolů míru, které se objevily v různých dobách a v různých kulturách. Ukazují svým způsobem na společné dobro, po kterém touží všichni lidé a naznačují cestu k němu. V programu budeme pracovat také s obrazy mírového soužití v lidské společnosti, které můžeme najít v přírodě, v lidových tradicích nebo v literatuře včetně biblických textů. Žáky pozveme k tvořivé činnosti.  

 • Lektoři: 
 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s různými symboly míru a pracovat s nimi jako se symboly, které ukazují nejen na touhy lidí, ale i na cesty k jejich naplnění
 • poskytnout žákům prostor k uvažování nad svými postoji a zkušenostmi skrze samostatnou práci 

Praktické informace

 • program je možné uskutečnit ve třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30
 • k programu je třeba projektor nebo interaktivní tabule

Didaktické poznámky:

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-06: zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • VV-5-1-07: nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-8-04: prokáže základní orientaci v problémech současného světa
 • VV-9-1-02: užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Významné dny: 11. 11. 1918 - den ukončení První světové války, 8.5.1945 - konec Druhé světové války

Symboly: jeřáb, duha, holubice a další 

Tradice: podání ruky, skládání jeřábů 

Použité metody:

 • powerpointová prezentace s výkladem a diskuzí 
 • samostatná práce - tvorba plakátů, skládání papírových jeřábů,... 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od září 2018, kdy se ho zúčastnilo 7 tříd základních škol.