Svědectví náhrobku českého patrona
Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

O programu

Pražská katedrála slouží také jako pohřebiště významných osobností našeho národa. Vedle královských hrobek jsou zde uloženy i ostatky světců, patronů a ochránců české země. Nepřehlédnutelný náhrobek v pravé přední části katedrále zdobí hrob oblíbeného světce sv. Jana Nepomuckého, který zde byl pohřben již roku 1416. Součástí barokní výzdoby náhrobku jsou sochy čtyř ctností, které se stanou žákům průvodkyněmi při jejich zkoumání poselství legend o tomto světci. Jeho životní příběh ilustruje poměry na českém královském dvoře v období před vypuknutím husitských válek. žáci se během programu seznámí se základními informacemi o zakladatelích katedrály a s jejím současným uspořádáním. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky se základními informacemi o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha: vznik a zakladatelé, stavitelé, stavební sloh, velikost, stručná historie, účel
 • představit žákům tradici uctívání některých světců jako ochránců české země na příkladu vztahu císaře Karla IV. k jejich úctě
 • představit žákům osobnost Jana Nepomuckého, zvláště hodnot, které ve svém životě vyznával a pro které byl oblíben a uctíván, na základě úryvků z legend a na základě výtvarného řešení jeho náhrobku v katedrále
 • umožnit žákům vcítit se do ovzduší českého královského dvora za doby panování krále Václava IV. na základě životního příběhu Jana Nepomuckého

Zvláštnosti programu:

 • za pěkného počasí začínáme venku na hradním nádvoří motivační aktivitou
 • během programu navštívíme dvě turistům nepřístupná místa: starou sakristii (významná výzdoba) a varhanní kůr (tato možnost neplatí pro některé dny, např. pro pátky a v dny, kdy to není z provozních důvodů možné)

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem je před budovou kapituly (vpravo od průčelí katedrály)
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • D-9-1-02: uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Významné dny: svátek Jana Nepomuckého 16. května

Symboly: symbolika soch ctností; svatozář, kříž; atributy Jana Nepomuckého

Tradice: Slavnosti Navalis, které probíhají zpravidla v den svátku Jana Nepomuckého v katedrále a na Vltavě, odkud bylo tělo Jana Nepomuckého svrženo do Vltavy.  Slavnosti mají 300 letou tradici.

Použité metody: 

 • motivační aktivitou je krátká společná hra zaměřená uvědomění si některých společných hodnot
 • při poznávání katedrály aktivně zapojujeme žáky, kteří musí projevit svoji všímavost
 • k seznámení se životem sv. Jana Nepomuckého používáme dílo Bohuslava Balbína a ilustrace, které vznikly v jeho době na základě legend o tomto světci; žáci se tak setkají s rozdílem mezi legendárním podáním a kritickým životopisem na základě odborného zkoumání historie
 • při zkoumání důvodů, proč byl právě Janu Nepomuckému postaven takový výjimečný náhrobek, pracujeme se symbolikou soch ctností na základě pozorování žáků, práce s pracovním listem a diskusí se žáky. Žáci budou řešit úkoly v malých skupinách. 

Výstupy a zkušenosti

 • náhled na pracovní list pro pedagogy (o tiskovou verzi pracovního listu může pedagog požádat na adrese pgcentrum@apha.cz)
 • program byl zatím nabízen pouze v květnu 2017, zúčastnily se ho tři třídy.