Hvězda naděje

Každoročně se opakující vánoční svátky přicházejí do reality všedního života, která nemusí být vždy idylická. Také reálný vánoční příběh se neudál v ideální době a podmínkách, jeho hodnotou a nábojem je naděje, vstupující jako světlo vánoční hvězdy do temnot nejistot, ve kterých člověk žije. Tento program má za cíl zážitkovou metodou propojit osobní situaci žáků s realitou situace vánočního příběhu přinášejícího však naději.

Lektorka: Pavla Edita Herciková 

Cíle programu: 

 • zamyslet se nad nadějí jako vnitřním rozměru vánočního příběhu;
 • reflektovat symboliku hvězdy a světla, spojenou s Vánoci;
 • uvědomění si vlastních nadějí;
 • rozvoj empatie s životními příběhy a pocity druhých.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

 • VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

 • EV-9-1-03: analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Významné dny: doba vánoční

Symboly: kamínek (jeden z mnoha, tvrdost, lhostejnost); vánoční hvězda (jako symbol Vánoc); světlo ve tmě (zpřítomnění vánočních událostí)

Tradice: zdobení stromečků i ulic vánočními hvězdami; používání efektu světla ve tmě; koledy

Použité metody: 

 • komunikační a evokační metody
 • prožitkové metody s aktivním zapojením žáků při tvorbě společného obrazu uprostřed komunitního kruhu
 • použita metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zúčastnilo 9 skupin ze základních škol.