Velikonoce

Nabídka programů na období 25. března — 17. dubna 2019

Anotace na této stránce přibližují pouze hlavní myšlenku programu. Podtržené názvy programů mají připravenou vlastní stránku s podrobnými informacemi. Pokud chcete vstoupit na stránku programu, proklikněte nadpis.
Programy, které ještě nemají vlastní stránku, je možné objednat.

Programy poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9 hod. a programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Přihlašovací formulář bude dostupný od 11. února. 

Mateřská škola a 1. až 2. třída základní školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra  

PŘÍBĚH O BOLESTI A RADOSTI:
Velikonoční svátky jsou krásné tím, že připomínají možnost nového začátku. To lze vyčíst také z jejich symbolů, které vystihují smysl slavení těchto svátků pro lidský život. Patří k nim kontrasty mezi zimou a jarem, temnotou a světlem, smrtí a novým životem, bolestí a radostí z lásky. Žáci jsou uvedeni do příběhu Ježíše Krista, který si znázorňují v krajině tvořené ze šátků a přírodních materiálů. Program vrcholí u prázdného hrobu, kde Ježíšovi blízcí zažívají velikou radost z vítězství dobra nad zlem.

SRDCE A KÁMEN:
Velikonoční svátky jsou radostnou oslavou vítězství života nad vším, co život omezuje a co jej tíží. Při tomto programu si budeme s dětmi prostřednictvím prožitkových aktivit uvědomovat, co vše potřebuje ke kvalitnímu životu nejen naše tělo, dále, co vše nás jako lidi může ohrožovat nebo tížit jako veliký kámen, a jaká pomoc od našich kamarádů je komu příjemná. Děti se učí rozvíjet nejen svou empatii, ale také přijmout nabízenou pomocnou ruku. V závěru se děti dozvědí, jak křesťané o Velikonocích oslavují vítězství života a toho, kdo je vybojoval.

O KRÁLI S TRNOVOU KORUNOU:
V našich městech i vesnicích, poblíž kostelů, na polích, na hřbitovech a na jiných veřejných místech se můžeme setkat se zobrazením Ježíše na kříži. Nápis nad jeho hlavou I.N.R.I. hlásá, že je to židovský král. Nabízí se otázka, proč má na hlavě trnovou korunu a jaký význam právě toto zobrazení. Odpověď děti postupně objeví ve výpovědi zástupců přírody, zejména zvířátek, která se tradičně považují za velikonoční symboly. 

VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ - DÍLNA:

(Program lze navštívit pouze v edukačním centru Jindřišská 30, délka programu je 60 — 90 minut)
V úvodu programu je žákům krátce představen velikonoční příběh o smrti a vítězství, o kterém vyprávějí zvířátka a rostliny, jež patří k velikonočním symbolům. Děti pak většinu času pracují samy, mají možnost ozdobit si vosky velikonoční svíčku, nebo si nakreslit vlastní pohlednici. 

 

V kostelech 

Velikonoční příběh v kostele (je možné objednat v kostele dle vaší volby)
Velikonoční příběh Ježíše Krista je ústřední událostí slavenou v křesťanských kostelech, proto na něj řada míst odkazuje. Žáci se během programu seznámí s pojmy jako je křížová cesta, pieta, křtitelnice, oltář, vítězný oblouk apod. Jde o místa, která mají souvislost se skutečnostmi z lidského života (bolest, odpuštění, oslava narození, hostina) a s biblickým velikonočním příběhem. Program je zaměřen na hledání souvislostí a velikonočního poselství.

KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY:
Velikonoční příběh v královském kostele
Kostel sv. Jindřicha založil císař Karel IV. a dal mu jméno podle německého královského páru, kterého si vážil. Kostelní výzdoba obsahuje všechna důležitá místa pro vyprávění velikonočního příběhu: křížovou cestu, Kalvárii, křestní kapli odkazující na radost z nového života a jeho důstojnost, oltář na hostinu a rodinné společenství a vítězný oblouk s příslibem odpuštění jako cesty k obnově důstojnosti člověka.  

KOSTEL SV. IGNÁCE Z LOYOLY NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ:
Velikonoční procházka kostelem

Kostel je prostorem, který se podobá divadlu nebo koncertnímu sálu, a přece je od nich velmi odlišný. Jsou zde určitá místa a předměty, které jinde nenajdeme. Tyto předměty k nám mohou promlouvat řečí symbolů. Při této návštěvě se žáci skrze tato místa a předměty seznámí s velikonočním příběhem, který začíná velkou bolestí, ale vrcholí nadějí a radostí z dobra, které je silnější než zlo.

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ:
O královské úctě ve vyšehradské bazilice

S Vyšehradem jsou spojené příběhy o českých knížatech a králích. Ti se podíleli i na stavbě zdejšího kostela sv. Petra a Pavla. V chrámu dnes nalezneme oltář, který zachycuje ještě jiného krále, kterému se klaní vznešení i prostí lidé. O koho šlo a jaký byl jeho příběh připomínaný o Velikonocích, žáci poodhalí během tohoto programu.

KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM:
Pašijový příběh Ježíše a jeho matky Marie

Velkolepá umělecká výzdoba chrámu zprostředkuje žákům velikonoční příběh Ježíše z pohledu jeho maminky Marie. Budeme odhalovat poselství příběhu, který je plný bolestí, ale zároveň i naděje a radosti z vítězství nad smrtí.

3. - 5. třída základní školy

Ve školách nebo v prostorách PgC v Jindřišská 30 či na Karlově náměstí

Pašijový příběh zapsaný v evangeliích Bible býval oblíbenou předlohou lidových tzv. pašijových her. V programu se žáci seznámí s místem jeho konání a s jeho hlavními aktéry. Společně s Ježíšem projdeme Jeruzalém a jeho okolí, setkáme se s historickými osobnostmi té doby a s aktéry Ježíšova odsouzení, smrti a vzkříšení. Žáci se budou zamýšlet nad úlohou a postoji jednotlivých osob a jejich hodnotami.

Velikonoce jsou známé jako svátky jara. V křesťanství jsou slaveny jako svátky daru nového života, na který ukazuje Ježíšova láska a odpuštění těm, kteří ho nechali mučit a ukřižovat. Žáci si připomenou různé lidové tradice, jejich symboliku a odkaz na hodnoty související s vítězstvím dobra a života nad zlem a smrtí. Program má žáky uvést do smyslu lidových tradic v souvislosti s velikonočním biblickým příběhem.

Legenda vypráví příběh třech stromů, o jejich přáních, zklamáních a nakonec o nečekaném a zcela neobvyklém vyplnění jejich přání po dlouhé době. Představuje se tak z jiné perspektivy křesťanský obraz Ježíše Krista, a to v souvislosti s vánočními a velikonočními událostmi. Při programu žáci sami vytvářejí scénu a aktivně se tak účastní na vyprávění legendy.

JEŽÍŠOVO ODSOUZENÍ A SMRT V OBRAZECH
Poznejte nejdramatičtější část pašijového příběhu skrze díla významných umělců. Co je na příběhu oslovilo? Jak to symbolicky vyjádřili na svých obrazech? Žákům budou nabídnuty tři obrazy z období antiky a středověku, v nichž budou hledat symboly a zjišťovat jejich význam na základě popisu události v Bibli. V závěru programu si žáci mohou vybrat jeden ze symbolů z obrazu a vytvořit vlastní velikonoční pohlednici. 

HRDINOVÉ VELIKONOČNÍCH PŘÍBĚHŮ
Velikonoční příběh inspiroval umělce z řad spisovatelů a filmových tvůrců i autorů počítačových či společenských her, kteří vytvořili řadu postav i příběhů s podobnými hodnotami. Silnou myšlenkou těchto příběhů je spojení lidí a jiných tvorů k záchraně světa či své země. V programu ukážeme žákům velikonoční příběh z této perspektivy. Budeme mezi jeho aktéry objevovat ty, kteří porozuměli myšlence vystavět nový svět na hodnotách vycházejících z lásky k druhým a ke světu, v němž žijeme. 

VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ - DÍLNA
Velikonoční svátky jsou plné symbolů jak křesťanských, tak i lidových (beránek, fénix, kohout, kříž, kuřátko, páv, pelikán, ryba, slunce, svíce, vinná réva a mnoho dalších). V rámci tohoto programu si žáci osvojí některé z těchto symbolů a budou mít možnost použít je při výtvarné činnosti, kde jimi mohou ozdobit velikonoční přání nebo svíčky. Žáci se tedy nejen učí rozpoznávat a chápat symboliku Velikonoc, ale zároveň vytvoří něco, co mohou následně darovat.

V kostelech 

Velikonoční příběh Ježíše Krista je ústřední událostí slavenou v křesťanských kostelech, proto na něj řada míst odkazuje. 

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA:
Dobro a zlo ve velikonočních motivech katedrály

V katedrále můžeme nabídnout dvě varianty programu: v době mezi 8:00 a 9:00 navštívíme Svatováclavskou kapli, kde se žáci seznámí s velikonočním příběhem umělecky ztvárněným na stěnách kaple obložených drahokamy a ve výzdobě mobiliáře kaple. V době po 9. hodině využijeme výzdoby ve vnitřní části chrámu, budeme hledat vzájemné souvislosti a přiblížíme se tak k velikonočnímu poselství naděje na vítězství dobra nad zlem.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ:
Vzácná perla v chrámu sv. Mikuláše

O kostele sv. Mikuláše na Malé Straně můžeme hovořit jako o perle barokní Prahy. Na otázku, ke komu býval tento skvost kdysi také přirovnáván, najdou žáci odpověď během programu v chrámové výzdobě. Velikonoční příběh plný tmy i světla, v jehož středu stojí právě tato "živá perla", jim zprostředkuje Pašijový cyklus, série cenných obrazů od slavného malíře Karla Škréty.

KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY:
Velikonoční příběh v kostele

Program je zaměřen na členění kostelního prostoru jako obrazu životní cesty člověka, která vychází z biblického velikonočního příběhu. Žáci se seznámí s tímto příběhem na základě výzdoby kostela a skrze použité symboly budou objevovat jeho smysl a poselství. Tento program lze realizovat a jakémkoliv kostele.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KARLŮV MOST:
O kříži a císařovně Heleně

Ve starověku byl kříž používán jako popravčí nástroj, ale křesťanství jej chápe jako symbol vítězství života nad smrtí. V kostele sv. Františka z Assisi budeme zkoumat křesťanskou symboliku kříže a s ním spojenou legendu o svaté Heleně. V rámci programu se vydáme i na Karlův most, kde budeme společně objevovat postavy, které patří do velikonočního příběhu.

KOSTEL SV. IGNÁCE Z LOYOLY NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ:
Velikonoční procházka kostelem 

Středem každého kostela je zvláštní stůl - oltář, který připomíná velikonoční hostinu Ježíše s apoštoly. Hostina sama je symbolem pro lidskou vzájemnost, solidaritu a další z nich vyplývající hodnoty. V kostele sv. Ignáce z Loyoly navštívíme místa související s velikonoční hostinou. Jejich zkoumáním budou žáci objevovat velikonoční symboliku a její souvislost s hodnotami našeho života.

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ:
O královské úctě ve vyšehradské bazilice

S Vyšehradem jsou spojené příběhy o českých knížatech a králích. Ti se podíleli i na stavbě zdejšího kostela sv. Petra a Pavla. V chrámu dnes nalezneme oltář, který zachycuje ještě jiného krále, kterému se klaní vznešení i prostí lidé. O koho šlo a jaký byl jeho příběh připomínaný o Velikonocích, žáci poodhalí během tohoto programu.

KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM:
Pašijový příběh Ježíše a jeho matky Marie

Velkolepá umělecká výzdoba chrámu zprostředkuje žákům velikonoční příběh Ježíše z pohledu jeho maminky Marie. Budeme odhalovat poselství příběhu, který je plný bolestí, ale zároveň i naděje a radosti z vítězství nad smrtí. Zastavíme se u křtitelnice, která je svědkem počátku života mnoha generací a seznámíme se s dalšími předměty odkazujícími na poselství velikonočního příběhu.


Druhý stupeň základní školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH V EVANGELIÍCH:
Žáci se seznámí s literárním zpracováním velikonočního příběhu v Bibli a s reáliemi s ním spojenými. Budeme pracovat s rozdíly v textech jednotlivých evangelistů a zároveň hledat společné poselství této události a jeho odrazy v jiných známých příbězích. 

ŽIVOT A KŘÍŽ:
Program lze navštívit pouze v edukačním centru Jindřišská 30.
Lidský život nepřináší jen pohodové okamžiky, někdy je pěkně těžký a tvrdý, přesto má obrovskou cenu. Křesťanské Velikonoce k tomu mají co říci. Nabízený program žákům dává možnost seznámení s křesťanským poselstvím Velikonoc prostřednictvím obrazů, symbolů a zamyšlení, na nichž se žáci aktivně podílejí.

ZNAMENÍ DUHY:
Slavení Velikonoc předchází tzv. Svatý týden. Žáci se v programu seznámí s průběhem biblického velikonočního příběhu podle jednotlivých dní tohoto týdne a budou v tomto příběhu objevovat emoce a hodnoty, které lze vyjádřit barvou. Výsledné barvy připomínají duhu, která ukazuje na rozmanitost lidského života a podporuje naději ve vítězství dobra nad zlem.

IZRAEL - SVĚDEK VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU:
Žáci se seznámí s reáliemi biblického velikonočního příběhu, které jsou nám vzdáleny geograficky i kulturně. To jim může pomoci porozumět nejen velikonočnímu příběhu samému, ale také literárním a výtvarným dílům, které z něj vycházejí. Do reálií tohoto dějiště žáky uvede a pomůže jim objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli studovala a několik let žila.

ZNAMENÍ KŘÍŽE A USMÍŘENÍ ZLOČINU VE STŘEDOVĚKU:
V české krajině se na okrajích některých polí nebo luk sem tam nacházejí nižší kamenné kříže, které mají specifický účel: připomenout napáchané zlo a akty pokání, odpuštění a smíření, které následovaly podle středověkého smírčího práva. Účelem programu je uvažovat se žáky o cestě vedoucí od provinění až k odpuštění a smíru a hledat v ní paralely s jejich zkušeností a inspiraci pro vnímání viny, trestu a cesty ke smíru v dnešní době.

LEGENDA O SVATÉM GRÁLU:
Anglická legenda o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu se stala světovým fenoménem. Také legenda o svatém grálu se stala populární díky mnoha knihám a filmům. V programu budou žákům představeny tyto legendy ve velikonočních souvislostech. Žáci se budou podílet na pojmenování rytířských hodnot, které podporují záchranu lidí. 

STROM ŽIVOTA VE VITRÁŽÍCH MARCA CHAGALLA
Program vychází z pěti vitráží Marca Chagalla z kostela Fraumünster ve švýcarském Zurichu. Jde o jeden z mnoha cyklů, které tento autor vytvořil v židovských synagogách a v křesťanských kostelích po celém světě. Vitráže představují Ježíše jako strom života. Všechny ostatní výjevy z dějin Izraele se k němu nějakým způsobem vztahují. Tyto souvislosti budou žáci hledat pomocí aktivního skládání obrazů a přiřazování textů, aby objevili bohatství života, které se autor snažil vyjádřit.

VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ — DÍLNA
Velikonoční svátky jsou plné symbolů jak křesťanských, tak i lidových (beránek, fénix, kohout, kříž, kuřátko, páv, pelikán, ryba, slunce, svíce, vinná réva a mnoho dalších). V rámci tohoto programu si žáci osvojí některé z těchto symbolů a budou mít možnost použít je při výtvarné činnosti, kde jimi mohou ozdobit velikonoční přání nebo svíčky. Žáci se tedy nejen učí rozpoznávat a chápat symboliku Velikonoc, ale zároveň vytvoří něco, co mohou následně darovat.   

 

V kostelech

V katedrále můžeme nabídnout dvě varianty programu: v době mezi 8:00 a 9:00 navštívíme Svatováclavskou kapli, kde se žáci seznámí s velikonočním příběhem umělecky ztvárněným na stěnách kaple obložených drahokamy a ve výzdobě mobiliáře kaple. V době po 9. hodině využijeme výzdoby ve vnitřní části chrámu, zejména motivů boje mezi dobrem a zlem, abychom došli k velikonočnímu poselství naděje. V programu se budeme zabývat i symbolikou nedávno instalovaného sousoší Vzkříšení sv. Vojtěcha.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ:
Vzácná perla v chrámu sv. Mikuláše

O kostele sv. Mikuláše na Malé Straně můžeme hovořit jako o perle barokní Prahy. Na otázku, ke komu býval tento skvost kdysi také přirovnáván, najdou žáci odpověď během programu v chrámové výzdobě. Velikonoční příběh plný tmy i světla, v jehož středu stojí právě tato "živá perla", jim zprostředkuje Pašijový cyklus, série cenných obrazů od slavného malíře Karla Škréty.

KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY:
Velikonoční příběh v kostele

Program je zaměřen na členění kostelního prostoru jako obrazu životní cesty člověka, která vychází z biblického velikonočního příběhu. Žáci se seznámí s tímto příběhem na základě výzdoby kostela a skrze použité symboly budou objevovat jeho smysl a poselství. Tento program lze realizovat a jakémkoliv kostele.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KARLŮV MOST:
O kříži a císařovně Heleně

Ve starověku byl kříž používán jako popravčí nástroj, ale křesťanství jej chápe jako symbol vítězství života nad smrtí. V kostele sv. Františka z Assisi budeme zkoumat křesťanskou symboliku kříže a s ním spojenou legendu o svaté Heleně. V rámci programu se vydáme i na Karlův most, kde budeme společně objevovat postavy, které patří do velikonočního příběhu.

KOSTEL SV. IGNÁCE Z LOYOLY
O velikonoční hostině

velikonoční hostinu Ježíše s apoštoly. Hostina sama je symbolem pro lidskou vzájemnost, solidaritu a další z nich vyplývající hodnoty. V kostele sv. Ignáce z Loyoly navštívíme místa související s velikonoční hostinou. Jejich zkoumáním budou žáci objevovat velikonoční symboliku a její souvislost s hodnotami našeho života.

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
O královské úctě ve vyšehradské bazilice

S Vyšehradem jsou spojené příběhy o českých knížatech a králích, z jejichž iniciativy byla bazilika sv. Petra a Pavla založena již roku 1070. V její výzdobě je řada prvků, které se vztahují k velikonočnímu motivu boje dobra se zlem. Jeho vrcholem je návrat krále, který je zárukou, že nastane čas života v míru a jednotě. Ve vyšehradské bazilice je tomuto králi postaven zvláštní oltář, který odkazuje na poselství velikonočního příběhu.

KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
Pašijový příběh Ježíše a jeho matky Marie

Velkolepá umělecká výzdoba chrámu zprostředkuje žákům velikonoční příběh Ježíše z pohledu jeho maminky Marie. Budeme odhalovat poselství příběhu, který je plný bolestí, ale zároveň i naděje a radosti z vítězství nad smrtí. Zastavíme se u křtitelnice, která je svědkem počátku života mnoha generací a seznámíme se s dalšími předměty odkazujícími na poselství velikonočního příběhu.  

Střední školy

Ve školách nebo v prostorách Pedagogického centra

ZNAMENÍ DUHY JAKO OBRAZ LIDSKÉHO ŽIVOTA:
Slavení Velikonoc předchází tzv. Svatý týden. Žáci se v programu seznámí s průběhem biblického velikonočního příběhu podle jednotlivých dní tohoto týdne a budou v tomto příběhu objevovat emoce a hodnoty, které lze vyjádřit barvou. Výsledné barvy připomínají duhu, která ukazuje na rozmanitost lidského života a podporuje naději ve vítězství dobra nad zlem.


IZRAEL - SVĚDEK VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU:
Žáci se seznámí s reáliemi biblického velikonočního příběhu, které jsou nám vzdáleny geograficky i kulturně. To jim může pomoci porozumět nejen velikonočnímu příběhu samému, ale také literárním a výtvarným dílům, které z něj vycházejí. Do reálií tohoto dějiště žáky uvede a pomůže jim objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli studovala a několik let žila. 

JEŽÍŠ V PROMĚNÁCH STALETÍ:
Ježíšův velikonoční příběh stojí v centru křesťanského poselství o světě a o lidstvu. V průběhu dějin však byly zdůrazňovány různé aspekty Ježíšovy osobnosti a jeho díla. V programu se budeme zabývat čtyřmi obrazy Ježíše: Kosmický Kristus, Ukřižovaný Kristus, Univerzální člověk a Člověk, který patří světu, které vznikly v různých epochách a projevily se i ve výtvarném umění. Budeme v nich hledat společné i specifické prvky, abychom objevili univerzálnost Ježíšova velikonočního poselství a posoudili jeho uplatnění v dnešním světě.

SOUVISLOSTI A SYMBOLIKA KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC A ŽIDOVSKÉHO PESACHU:

Křesťanské velikonoční svátky nabízejí příběh Ježíše Krista zapsaný v evangeliích. Tento příběh se však udál na pozadí židovského Pesachu a lze mu do hloubky porozumět jen v biblických souvislostech Starého a Nového zákona. Program nabízí žákům objevování souvislostí biblických příběhů obou svátků - a jejich tradice a symboly.

HLAS UMĚLCŮ DIALOG DVOU OBRAZŮ O CESTĚ K OSVOBOZENÍ:
V roce 1937 provedla německá armáda kobercový nálet na španělské město Guernica. Tato událost se stala díky stejnojmennému obrazu Pabla Picassa symbolem destruktivní síly války na nevinných lidských životech a posléze také protiválečným symbolem. Na Guerniku reagoval Marc Chagall nejprve obrazem, se kterým nebyl spokojen, a to ho vedlo k jiné koncepci obrazu, který nese název Bílé ukřižování. Proč si vybral právě velikonoční motiv? O čem vede dialog s Guernikou? Jaké poselství o naději mají tyto obrazy pro naši dobu?

STROM ŽIVOTA VE VITRÁŽÍCH MARCA CHAGALLA:
Program vychází z pěti vitráží Marca Chagalla z kostela Fraumünster ve švýcarském Zurichu. Jde o jeden z mnoha cyklů, které tento autor vytvořil v židovských synagogách a v křesťanských kostelích po celém světě. Vitráže představují Ježíše jako strom života. Všechny ostatní výjevy z dějin Izraele se k němu nějakým způsobem vztahují. Tyto souvislosti budou žáci hledat pomocí aktivního skládání obrazů a přiřazování textů, aby objevili bohatství života, které se autor snažil vyjádřit. 


VELIKONOČNÍ ZNAMENÍ — DÍLNA

Velikonoční svátky i postní doba, která jim předchází, jsou plné symbolů jak křesťanských, tak i lidových (beránek, fénix, kohout, kříž, páv, pelikán, ryba, slunce, voda, svíce, vinná réva a mnoho dalších). Některé z nich jsou součástí velké velikonoční svíce, tzv. paškálu. Tyto symboly odkrývají podstatu Velikonoc. Žáci se seznámí s významem jednotlivých symbolů, zdobení paškálu a tzv. postních pláten. V hlavní části programu mohou žáci s těmito symboly výtvarně pracovat buď zdobením svíce, nebo vytvářením postních či velikonočních koláží. 

V kostelích

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA
Dobro a zlo ve velikonočních motivech katedrály
V katedrále můžeme nabídnout dvě varianty programu: v době mezi 8:00 a 9:00 navštívíme Svatováclavskou kapli, kde se žáci seznámí s velikonočním příběhem umělecky ztvárněným na stěnách kaple obložených drahokamy a ve výzdobě mobiliáře kaple. V době po 9. hodině využijeme výzdoby ve vnitřní části chrámu, zejména motivů boje mezi dobrem a zlem, abychom došli k velikonočnímu poselství naděje. V programu se budeme zabývat i symbolikou nedávno instalovaného sousoší Vzkříšení sv. Vojtěcha. 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ
Vzácná perla v chrámu sv. Mikuláše

O kostele sv. Mikuláše na Malé Straně můžeme hovořit jako o perle barokní Prahy. Na otázku, ke komu býval tento skvost kdysi také přirovnáván, najdou žáci odpověď během programu v chrámové výzdobě. Velikonoční příběh plný tmy i světla, v jehož středu stojí právě tato "živá perla", jim zprostředkuje Pašijový cyklus, série cenných obrazů od slavného malíře Karla Škréty.

KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY
Velikonoční příběh v kostele
Prostor každého kostela má určitou strukturu, která v sobě obsahuje i symboliku obrazu lidského života. Velikonočním příběhem vrcholil život Ježíše Krista. V programu ukážeme na propojení těchto dvou skutečností a budeme v dialogu se žáky objevovat symboliku jednotlivých prvků. Všimneme si zvláště tří klíčových míst: presbytáře s oltářem, kaple se sochou piety a křestní kaple.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KARLŮV MOST
Ve starověku byl kříž používán jako popravčí nástroj, ale křesťanství jej chápe jako symbol vítězství života nad smrtí. V kostele sv. Františka z Assisi budeme zkoumat křesťanskou symboliku kříže a s ním spojenou legendu o svaté Heleně. V rámci programu se vydáme i na Karlův most, kde budeme společně objevovat postavy, které patří do velikonočního příběhu.

KOSTEL SV. IGNÁCE Z LOYOLY
O velikonoční hostině
velikonoční hostinu Ježíše s apoštoly. Hostina sama je symbolem pro lidskou vzájemnost, solidaritu a další z nich vyplývající hodnoty. V kostele sv. Ignáce z Loyoly navštívíme místa související s velikonoční hostinou. Jejich zkoumáním budou žáci objevovat velikonoční symboliku a její souvislost s hodnotami našeho života.

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
S Vyšehradem jsou spojené příběhy o českých knížatech a králích, z jejichž iniciativy byla bazilika sv. Petra a Pavla založena již roku 1070. V její výzdobě je řada prvků, které se vztahují k velikonočnímu motivu boje dobra se zlem. Jeho vrcholem je návrat krále, který je zárukou, že nastane čas života v míru a jednotě. Ve vyšehradské bazilice je tomuto králi postaven zvláštní oltář, který odkazuje na poselství velikonočního příběhu.

KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
Velkolepá umělecká výzdoba chrámu zprostředkuje žákům velikonoční příběh Ježíše z pohledu jeho maminky Marie. Budeme odhalovat poselství příběhu, který je plný bolestí, ale zároveň i naděje a radosti z vítězství nad smrtí. Zastavíme se u křtitelnice, která je svědkem počátku života mnoha generací a seznámíme se s dalšími předměty odkazujícími na poselství velikonočního příběhu.