O kněžně Ludmile

O programu

Na počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna Ludmila. Nabízený program dětem představí Ludmilu jako kněžnu, moudrou vládkyni svého lidu, na které - zvláště po smrti jejího manžela Bořivoje a v době nedospělosti jejich synů - leží břímě zodpovědnosti za zem i lid. Děti jsou vedeny k uvědomění si, že jsme potomky Ludmilina lidu, a co to znamená starat se o zemi, ve které žijeme.

Program je nabízen ve dvou verzích podle způsobu zpracování a použité metody:

1. VERZE je určena pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ: bude doplněno

Lektorka: Marie Zimmermannová

2. VERZI programu pro žáky od 4. třídy ZŠ a pro střední školy připravujeme.

      Lektorka: Marie Zimmermannová 

Cíle programu: 

1. verze:

bude doplněno 

2. verze:

bude doplněno

Praktické informace

bude doplněno

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
  • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň ZŠ: 

  • bude doplněno

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16.září

Symboly: atributy sv. Ludmily

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

1. verze:

bude doplněno 

2. verze:

bude doplněno

Výstupy a zkušenosti

1. verze programu byla realizována v září 2018 pro dvě první třídy ZŠ.