O kněžně Ludmile

O programu

Na počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna vpravdě "lidu-milá". Nabízený program dětem představí Ludmilu jako kněžnu, moudrou vládkyni svého lidu, na které - zvláště po smrti jejího manžela Bořivoje a v době nedospělosti jejich synů - leží břímě zodpovědnosti za zem i lid. Děti jsou vedeny k uvědomění si, že jsme potomky Ludmilina lidu a co to znamená starat se o zemi, ve které žijeme.

Program je nabízen ve dvou verzích podle způsobu zpracování a použité metody:

1. VERZE je určena pro děti MŠ a 1.-2. třídu ZŠ: Program je koncipován jako první seznámení s osobností kněžny Ludmily a využívá prožitkových aktivit vedoucích děti k pochopení jejího významu na počátku existence naší země. Jednoduchým způsobem pomocí symbolu knížecí koruny děti objevují úkoly, zodpovědnost i konflikty v životě této české kněžny.

Lektorka: Pavla Edita Herciková

2. VERZE je určena pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ: bude doplněno

Lektorka: Marie Zimmermannová

3. VERZI programu pro žáky od 4. třídy ZŠ a pro střední školy připravujeme.

Cíle programu: 

1. verze:

 • představit žákům osobnost kněžny Ludmily i její význam pro naši zem a historii;
 • rozvíjet zodpovědnost za vlastní zemi;
 • rozumět atributům vládce (koruna) jako symbolu svěřeného úkolu;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při zdobení knížecí koruny.

2. verze:

bude doplněno

Praktické informace

bude doplněno

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16.září

Symboly: knížecí koruna

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

1. verze:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení života s poselstvím odkazu kněžny Ludmily

2. verze:

bude doplněno

Výstupy a zkušenosti

1. verze byla poprvé nabídnuta v září 2018, zúčastnily se ho 2 třídy MŠ.

2. verze programu byla realizována v září 2018 pro dvě první třídy ZŠ.