Naši předkové a jejich odkaz pro náš život

O programu

Žijeme z odkazu a všeho toho, co vytvořily předchozí generace, ať už o jejich činnosti víme z historie země nebo upadli v zapomenutí. Totéž platí i pro naše rodinné předky. Program se snaží pomoci dětem vyjádřit vděčnost a úctu za život svých / našich předků. Přitom se děti setkají s tradicemi prokazování úcty předkům.

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům odkaz předků jako kulturně-historické pouto mezi dnešní generací a těmi, kdo žili před námi;

  navodit atmosféru vděčnosti za život našich předků;

  rozvíjet schopnost vyjádřit vděčnost a úctu svým / našim předkům;

  podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce žáků při jejich aktivní účasti na programu;

  rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při ztvárňování vlastního znamení vděčnosti a vzpomínky na své předky.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu na jednu vyučovací hodinu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu; a současně cca 5 připravených stanovišť vně kruhu (nejlépe se stoly)
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

  VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky


2. stupeň Základní školy:

 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Symboly: srdce, květiny, vlajka ČR, svíce, postoje úcty

Tradice: výročí významných osobností; vyjadřování úcty k předkům, modifikace programu pro tradice dne Památky zesnulých

Použité metody:

 • práce ve skupinách se sadami obrázků

 • tvořivé vyjádření vděčnosti za život konkrétních předků 

 • pokládání zvolených obrázků a symbolů úcty do obrazu srdce

 • výběr obrázku, který žáky zaujal, včetně zdůvodnění

 • zamyšlení se nad různými osobnostmi z národních (popř. světových) dějin; zdůvodnění úcty a vděčnosti k předkům a k jejich činům i životě, kterou vyjádříme velkým textilním srdcem

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na podzim 2018, zúčastnily se ho 2 třídy ZŠ.