1100. výročí úmrtí svaté Ludmily

Souhrnné informace k projektu pro školy

Připravuje a realizuje Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráce se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

STRÁNKU PŘIPRAVUJEME, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

VÝCHODISKA PROJEKTU

"Velká vyprávění" po celá staletí zajišťovala integritu lidských pospolitostí a smysluplnost konkrétně prožívané reality. Každá kultura byla semknuta kolem příběhu, který byl společně sdílen a tradován, aby se nositelé kultury mohli orientovat a identifikovat. Zároveň jednotlivé složky, struktury, pojmy, hodnoty či instituce získávaly svou legitimitu právě ve vztahu ke konsensuálně sdílenému příběhu. (podle Jana Hábla, Aby člověk neupadal v nečlověka, 2015). 

Ve velkém vyprávění o počátcích našeho státu má jednu z hlavních rolí kněžna Ludmila, a to jako první česká žena známá jménem, spoluzakladatelka českého státu, první žena přemyslovské dynastie, první česká křesťanská panovnice, matka českého národa a vychovatelka knížete Václava. Osobnost kněžny Ludmily k tomuto vyprávění patří zvláště od 12. století.

Cílem tohoto projektu je podpořit pedagogy v jejich úkolu uvést žáky do tohoto "velkého vyprávění" a vzbudit o něj zájem mezi žáky. Aktivity projektu představují kněžnu Ludmilu v souvislostech tohoto velkého vyprávění, aby žáci hledali a našli smysl celku i jednotlivých epizod a byl jim vytvořen prostor reflektovat hodnoty obsažené v příběhu kněžny Ludmily a mohli je konfrontovat s vlastní zkušeností. 

Cíle a obsah edukačního programu o kněžně Ludmile korespondují se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, a to zejména v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Dílčí cíle programů odpovídají též kompetencím, kterých mají žáci nabýt ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Umění a kultura. Konkrétní odkazy na cíle a klíčové kompetence budou obsahovat metodiky jednotlivých programů. 

V metodických materiálech jsou zohledněny nejnovější historické poznatky o životě a době kněžny Ludmily a jsou použity moderní didaktické přístupy založené na aktivním učení a oslovování všech složek osobnosti žáků. Zvláštní zřetel je věnován i duchovní složce výše zmíněného velkého vyprávění ve smyslu, jakým se zabývají v současné době obory, jako je Filozofie výchovy (cíle a smysl výchovy pro jednotlivého člověka a pro naplňování jeho poslání pro společnost), Teorie výchovy (pojetí jedince - důraz na jeho přirozenou spiritualitu a terminální i instrumentální hodnoty) a Pedagogika kultury (hledání kořenů lidství a osvojování si hodnot, které jsou podstatnou složkou kulturnosti člověka). 

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy

Pedagogické centrum AP připravilo tři vzdělávací programy, které byly akreditovány Ministerstvem školství poč. j. MSMT-9507/2020-2-211 ze dne 26. 2. 2020. Akreditace je platná do 19. 5. 2023.

 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 1. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 2. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na středních školách

Vzdělávací programy jsou čtyřhodinové. Jsou zaměřeny na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.

Vzdělávací programy budou nabízeny Pedagogickým centrem AP průběžně během školního roku 2020/2021, je možné si je objednat pro pedagogy školy. 

Podrobný rozpis a přihlášky jsou umístěny na stránce xxxxxxxxxxxxxxx. 

Metodická příručka pro pedagogy

Souhrnná příručka pro pedagogy, která poskytne základní informace a přehled o jejich zdrojích i o konkrétních didaktických prostředcích.

Struktura příručky:

Slovo úvodem

O oslavách

Život kněžny Ludmily

 • Historické údaje o životě kněžny Ludmily
 • Historický kontext života kněžny Ludmily
 • Prameny o životě kněžny Ludmily: legendy, archeologické nálezy
 • Osobnost a život sv. Ludmily v dílech českých historiků v průběhu staletí

"Druhý život" svaté Ludmily

 • Projevy úcty ke sv. Ludmile v průběhu staletí u nás
 • Potomci sv. Ludmily: světci mezi šlechtickými rody a evropskými panovnickými rodinami
 • Úcta a tradice spojené se sv. Ludmilou ve slovanských zemích

Místa, památky a umění spojené se životem a úctou ke sv. Ludmile

 • Místa v Čechách spojená se životem sv. Ludmily
 • Místa spojená s úctou ke sv. Ludmile
 • Sv. Ludmila a její život v umění (literární díla, výtvarná díla, hudební díla, filmová díla, výzdoba kostelů)

Odkaz sv. Ludmily ve výuce

 • Doporučená témata k výuce pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy
 • Doporučené texty k výuce
 • Doporučená umělecká díla
 • Doporučené didaktické nástroje

Přehled literatury a odkazů k tématu

Edukační programy pro žáky základních a středních škol

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.

Jednotlivé didaktické pomůcky

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.