Připravujeme projekt "České nebe"

o osobnostech z naší historie, kteří byli prohlášeni za svaté ochránce naší země, a o postavách světců spojených
s dosud živými tradicemi naší kultury, a také o těch, kteří prokázali hrdinství v našich moderních dějinách

Tento projekt vzniká v úzké spolupráci se spolkem "Svatá Ludmila z.s.", který se stal příjemcem dotace MInisterstva kultury ČR na tento školní rok, respektive na jeho druhou polovinu. 

Obsahem projektu je vytvoření a zprostředkování metod kreativního učení, které lze uplatnit v kostelích a v jiných kulturních památkách, jejichž účel nebo výzdoba souvisí  svýše zmíněnými osobnostmi. Některé z metod budou zaměřeny i na rozvoj digitální kompetence žáků, budeme pracovat s tablety. 

Tento projekt není inspirován divadelní hrou "České nebe" divadla Járy Cimrmana. 

Letáček ke stažení - připravujeme

Komu je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a žáci:

 • mateřských škol
 • základní škol všech typů
 • středních škol všech typů
 • pedagogicky a humanitně zaměřených vyšších odborných škol
 • mimoškolních a volnočasových aktivit

Jaké výstupy nabídne projekt učitelům a žákům škol?

Semináře pro pedagogy: 
Kreativní učení v kostelích a dalších kulturních památkách na téma "České nebe"

Seminář bude akreditován v systému DVPP. Má dvě části:

 1. teoretickou v učebně (která se může konat i jako webinář v on-line prostoru)
 2. praktickou ve vybraném kostele v Praze, v případě zájmu lze uskutečnit na objednávku v jiném místě

Každá z těchto částí trvá 3 vyučovací hodiny.

Seminář se uskuteční ve třech variantách:

 1. pro pedagogy MŠ a 1. stupně základních škol a dětí v tomto věku
 2. pro pedagogy 2. stupně základních škol a dětí v tomto věku
 3. pro pedagogy středních škol (týká se i vyšších odborných škol)

Semináře se budou konat od března do června 2023. Další informace o seminářích (obsah, materiály, termíny) se dočtete v článku:

DVPP: Připravujeme semináře a webináře k projektu "České nebe"

Metodické materiály:

Metodická příručka pro učitele "České nebe" 

Soubor kreativních metod k poznávání osobností "Českého nebe"

První metodická příručka bude zaměřena na obsah projektu, tedy na vybrané osobnosti. Bude se zabývat prvním a druhým životem vybraných deseti osobností a představí zástupce dalších skupin (jejich přehled je uveden níže u lektorských programů).

Druhá příručka představí metody, které naše centrum v kostelích využívá a jsou přenositelné a aplikovatelné v jakémkoliv kostele či klášteře. Nově zde budou uvedeny i některé kreativní aktivity zpracované pro tablety, které si bude možné na seminářích DVPP i na programech se žáky vyzkoušet. 

Oba výstupy budou mít formu e-booku ve formátu pdf a budou ke stažení v sekci pro registrované uživatele tohoto webu. Registrace je bezplatná.

Příručky budou k dispozici v červnu 2023. 

Lektorské programy pro školy:

1-2 hodinové programy o 10 vybraných osobnostech českých dějin
1-2 hodinové programy o dalších méně známých osobnostech z různých období historie našeho státu
1 hodinové programy spojené s tradicemi v našem kulturním životě
 

Programy k deseti vybraným osobnostem budou nabízeny pro čtyři věkové skupiny:

 1. děti z mateřských škol a žáci 1. a 2. třídy základních škol
 2. žáci 3. - 5. tříd základních škol
 3. žáci 2. stupně základních škol
 4. žáci středních škol a studenti vyšších odborných škol

Specifikem našich programů je jejich interaktivita a využití kreaktivních metod. Nově v tomto projektu zavádíme práci s tabletem, která je zamýšlena i jako příspěvek ke zvyšování digitálních kompetencí žáků. 

PŘEHLED VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ, KTERÝM BUDE VĚNOVÁNA HLAVNÍ POZORNOST (poznámka: dětí z MŠ a žáků ZŠ se netýkají programy k posledním dvěma osobnostem):

 • Cyril a Metoděj: položení základů naší nové národní kultury (9. stol.)
 • Kníže Václav a jeho babička kněžna Ludmila: postupné proměňování naší společnosti na základě hodnot, které vycházejí z oficiálně přijatého křesťanství ve veřejném životě (1. pol. 10. stol.)
 • Biskup Vojtěch a jeho bratr Radim: význam biskupa v dobové společnosti pro postavení českého státu; úsilí o kulturní povýšení praktického života české společnosti uskutečňováním křesťanského přístupu k důstojnosti člověka (2. pol. 10. stol.)
 • Prokop, opat Sázavského kláštera: uvedení do vzniku a smyslu mnišství a nastínění jeho dalšího vývoje v souvislosti s jeho přínosem našemu národu zejména k zachování jeho kultury a tím i existence (1. pol. 11. stol.)
 • Anežka Česká a Zdislava z Lemberka: významná činnost společensky vysoce postavených žen v sociální oblasti života středověké společnosti (1. pol. 13. stol.)
 • Jan Nepomucký: oběť mocenského zápasu Václava IV. ve vlastní zemi po smrti Karla IV. (2. pol. 14. stol.); barokní spiritualita zaměřená na pěstování "ctností", ve které hrál odkaz světce velkou roli (17. stol.)
 • Karel I. Habsburský: poslední český král v období první světové války do roku 1918, usiloval o mírové řešení válečného konfliktu (konec vlády Habsburků v Čechách, 1. pol. 20. stol.)
 • Kardinál Josef Beran: poslední pražský arcibiskup v období demokracie samostatného Československa a politický vězeň nacistického a komunistického režimu (20. stol.), patří k dosud nekanonizovaným osobnostem (proces probíhá)

DALŠÍ OSOBNOSTI:

 • Čeští světci z období středověku, zvláště z rodiny Přemyslovců: Ivan, Podiven, Přibyslava, Bronislava, Radim, Mlada Přemyslovna 
 • Patroni naší země blízcí středověkým panovníkům: Vít, Zikmund, Norbert (nejsou Češi)
 • Zachraniční světci v českých tradicích: Barbora, Mikuláš, Martin, Valentin
 • Čeští světci z období Habsburské monarchie: Jan Nepomuk Neumann, Klement Maria Hofbauer, 14 pražských mučedníků (jsou mezi nimi i Češi)
 • Osobnosti 20. století, o jejichž kanonizaci (svatořečení) probíhá proces: Adolf Kajpr, Josef Toufar, Marie Eliška Pretschnerová a další

U programů o nejstarších světcích půjde o zkoumání hodnot, které do svého života přijali z křesťanství a o jejich vlivu na proměnu naší společnosti. 

Programy o světcích z období Habsburské monarchie a z 20. století nabídnou konkrétní pohledy na společenská témata těchto osobností skrze jejich život a zápas o hodnoty, které jim byly blízké. Adolf Kajpr zastupuje českou inteligenci, Josef Toufar křesťany  pronásledované pro víru a M. E. Pretschnerová příklad ženy, která jako představená řeholního řádu usilovala o dílo, které žije a rozvíjí se dodnes v oblasti školství. Život posledních tří jmenovaných poskytuje obrázek o životě, hodnotách a postavení řeholnic v jim nepřátelském režimu ovládaného komunistickou ideologií.